Neuronové sítě

Patrick Zandl · 6. červenec 2024 Opravit 📃

Neuronové sítě jsou klíčovou technologií v oblasti strojového učení a umělé inteligence. Využívají se v různých aplikacích, od rozpoznávání obrazu až po zpracování přirozeného jazyka. Zkusíme si poněkud podrobněji vysvětlit, jak neuronové sítě fungují, jak jsou strukturovány a jak se optimalizují.

Základní struktura a fungování neuronové sítě

Neuronová síť je inspirována biologickými nervovými systémy a skládá se z umělých neuronů, které jsou organizovány do vrstev. Základní jednotkou neuronové sítě je neuron, který přijímá vstupy, zpracovává je a produkuje výstup.

Neuronová síť typicky obsahuje tři hlavní vrstvy:

 • Vstupní vrstva: Přijímá vstupní data.
 • Skryté vrstvy: Jedna nebo více vrstev, které provádějí zpracování a výpočty.
 • Výstupní vrstva: Produkuje konečný výstup sítě.

Každý neuron ve vrstvě je propojen s neurony v následující vrstvě prostřednictvím propojení nazývaných váhy. Vstupy jsou zpracovávány neuronem a upravovány váhami, které modifikují signál.

Vrstvy, váhy a aktivační funkce

Vrstvy jsou klíčové komponenty neuronových sítí. Existují různé typy vrstev, z nichž každá má specifickou funkci:

 • Vstupní vrstva: Obsahuje neurony, které přijímají vstupní data. Například pro obraz se každý pixel může stát vstupním neuronem.
 • Skryté vrstvy: Tyto vrstvy provádějí většinu zpracování. Mohou být plně propojené (dense), konvoluční (convolutional) nebo rekurentní (recurrent), v závislosti na aplikaci.
 • Výstupní vrstva: Obsahuje neurony, které produkují konečný výstup sítě, například klasifikaci obrazu nebo predikci číselné hodnoty.

Váhy jsou parametry, které se učí během tréninku neuronové sítě. Každé propojení mezi neurony má svou váhu, která modifikuje sílu signálu. Váhy jsou inicializovány náhodně a postupně upravovány během tréninku, aby síť produkovala co nejpřesnější výstupy.

Aktivační funkce se používají k zavedení nelinearity do modelu, což umožňuje neuronové síti řešit složité problémy. Některé běžné aktivační funkce zahrnují:

 • ReLU (Rectified Linear Unit): f(x) = \max(0, x)
 • Sigmoid: f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}
 • Tanh: f(x) = \tanh(x)

Zpětná propagace a optimalizace

Zpětná propagace je metoda používaná k tréninku neuronových sítí. Tento algoritmus spočívá ve výpočtu gradientu chybové funkce vzhledem k váhám sítě a následné úpravě těchto vah tak, aby se chyba minimalizovala. Proces zahrnuje následující kroky:

 1. Dopředný průchod: Vstupní data procházejí sítí a produkují výstup.
 2. Výpočet chyby: Chyba (například rozdíl mezi predikovaným a skutečným výstupem) je vypočítána pomocí chybové funkce (např. mean squared error, cross-entropy).
 3. Zpětný průchod: Gradient chyby je zpětně propagován skrz síť, čímž se vypočítají gradienty jednotlivých vah.
 4. Aktualizace vah: Váhy jsou upraveny v opačném směru gradientu, aby se minimalizovala chyba. Tento krok využívá optimalizační algoritmy, jako je gradientní sestup (gradient descent).

Optimalizační algoritmy jsou klíčové pro efektivní trénink neuronových sítí. Některé z nejčastěji používaných metod zahrnují:

 • Gradientní sestup (Gradient Descent): Základní metoda, která upravuje váhy v opačném směru gradientu chyby.
 • Stochastický gradientní sestup (SGD): Verze gradientního sestupu, která upravuje váhy na základě náhodně vybraných vzorků dat, což zrychluje trénink a zlepšuje generalizaci.
 • Adam (Adaptive Moment Estimation): Pokročilý optimalizační algoritmus, který upravuje rychlost učení na základě prvního a druhého momentu gradientů.

Konkrétní příklad: Rozpoznávání písmen v obrázcích 8x8 pixelů

Abychom si celý proces lépe představili, uveďme příklad rozpoznávání písmen v obrázcích o rozměrech 8x8 pixelů pomocí neuronové sítě. Cílem je naučit síť rozpoznávat, které písmeno je na obrázku.

Krok 1: Vstupní data

Každý obrázek je převeden na pole čísel, kde každý pixel představuje jeden vstupní neuron. Například obrázek “A” může být reprezentován jako mřížka 8x8, kde černé pixely mají hodnotu 1 a bílé pixely mají hodnotu 0:

[
 [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]

Tento obrázek je převeden na jednorozměrné pole se 64 vstupními neurony, tedy:

[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Krok 2: Dopředný průchod

Vstupní obraz prochází vstupní vrstvou a následně několika skrytými vrstvami. V každé vrstvě jsou signály modifikovány váhami a procházejí aktivačními funkcemi.

Krok 3: Výpočet chyby

Výstupní vrstva sítě produkuje výstupní hodnoty, které reprezentují pravděpodobnosti pro různé třídy (např. písmena “A” až “Z”). Chyba je vypočítána jako rozdíl mezi skutečnou třídou obrázku a predikovanou třídou.

Krok 4: Zpětná propagace

Gradient chyby je zpětně propagován skrz síť, což umožňuje výpočet gradientů vah. Váhy jsou následně upraveny pomocí optimalizačního algoritmu.

Krok 5: Aktualizace vah

Váhy jsou aktualizovány tak, aby se minimalizovala chyba. Tento proces se opakuje pro mnoho iterací a obrázků, dokud síť nedosáhne požadované úrovně přesnosti.

chcete to víc po lopatě? Tak tady je to v detailu.

Závěr

Neuronové sítě jsou mocným nástrojem pro řešení různých úloh v oblasti strojového učení. Jejich základní struktura se skládá z vrstev neuronů, které jsou propojeny váhami a využívají aktivační funkce k zpracování dat. Proces tréninku zahrnuje zpětnou propagaci a optimalizaci, které umožňují síti naučit se přesně predikovat výstupy na základě vstupních dat. Tento článek poskytuje základní přehled o

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook