Ve věci církevních restitucí

Je paradoxem, když ostrý kritik církve jde psát něco, s čím nakonec bude církev hájit. Jenže je mi nepříjemné číst kolem sebe neustále ty nesmysly kolem církevních restitucí a bláboly politiků, které se nezakládají na faktech. Tento článek bude tedy stručným kompendiem fakt kolem církevních restitucí pro ty, kdo o ně mají zájem. Pro ostatní, jděte bez váhání jinam, do diskusí na iDnes, Blesku nebo do grémia ČSSD.

Proč církevní restituce

Po revoluci v roce 1989 jsme se rozhodli, že majetek, který komunisté nejrůznějšími postupy znárodnili, vrátíme původním majitelům nebo dědicům. Restituce se táhly léta a byly z nich vyňaty majetkové nároky církví s tím, že ty budou jako velký balík řešeny zvláště. K čemuž za dalších 23 let nikdy nedošlo, vždy se o tom jen žvanilo, ale protože šlo o krok nepopulární, nikdy se neprovedl, i když se v zásadě vědělo jak. Potíž tohoto stavu není jen morální, ale i právní: například pozemkový zákon s dořešením církevních restitucí počítá a nelze nemovitosti a pozemky církvi kdysi patřící převádět. Dvacet let tedy jsou v určitém vakuu. To ale také znamená, že řada obcí nemůže dodělat územní plány, které dodělat musí, jinak nedostane dorace, rozpočty, nemůže investovat do výstavby infrastruktury.

Církevní restituce znamenají navrácení majetku, který církvi patřil v roce 1949 a byla nucena jej převést na stát výměnou za to, že stát bude provoz církve financovat a za převedený majetek se s ní vyrovná. Církve stát dodnes financuje částkou cca 2 mld Kč ročně na platy duchovních, z části na provoz církevních i charitativních projektů, z malé části je tato částka použita na opravy objektů, které již církvi patří, někdy i nepatří, jen je užívá (paradoxně třeba kostely). Za převedený majetek se ovšem stát s církvemi nevyrovnal, byla to podobná bouda, jako měnová reforma. Proto církevní restituce: majetek, který byl pod nátlakem odebrán a nezaplacen, se vrací původnímu majiteli. Takto se postupovalo i u soukromých restitucí, není v tom valný rozdíl. Nezkoumalo se, zda majetek byl odebrán skutečně pod nátlakem, kdokoliv měl možnost požádat si o vrácení zestátněného majetku a pokud konfiskace nepodléhala benešovým dekretům a svůj nárok doložil, dostal to zpět. Stejně to se stane u majetku církevního.

Církevní restituce jsou tedy majetkovým vyrovnáním s církvemi na straně jedné a na straně druhé sekularizací státu, oddělením círve o státu.

Jenže Bílá Hora…

Argument s Bílou Horou a podobnými záležitostmi může používat jen historický ignorant, blb nebo politik. Pokud docházelo ke změnám v držbě majetku do období první republiky (tedy za časů království až Rakousko-Uherska), dělo se tak na základě předpokladu, že o veškerém majetku rozhoduje mocnář, faktický majitel země. Ten měl právo (pomiňme nejrůznější praktické formality) svěřit majetek komukoliv a zase jej odejmout. Často se tvrdí, že majetek například český král jen propůjčoval atd – jenže tehdejší právní formality nelze ztotožnit s dnešními. Propůjčení od Přemysla Otakara není totéž, co propůjčení od Miloše Zemana – ten první pán je svrchovaný a absolutní vládce, ten druhé demokratický zvolený zástupce lidu, který musí respektovat zákony.

Můžeme se u toho dlouho zastavit a debatovat o tom, že propůjčení českým králem bylo ekvivalent dnešního vlastnictví zdůrazňující podřízenost vůči českému králi za časů, kdy stát ohraničovala moc vládce a ne neexistující papírové mapy, ale je zbytečné se na tom zasekávat. Majetkové nároky a úpravy do první republiky (1918) nelze ztotožnit s dnešními a jakkoliv s tím operovat je ve všech ohledech absurdní. Proto nelze operovat s josefinskými reformami, Bílou Horou a dalšími změnami, lze se opřít až o pozemkovou reformu v roce 1920, kdy se znárodňovaly a přerozdělovaly velké pozemky a svěřovaly se občanům. Jenže to se dělo za náhradu a proto na vracení se k tomuto roku není žádný důvod a rozhodným rokem je až 1949, kdy šlo o prachsprostou krádež.

Ale kolik toho dostanou?

Vrací se pouze majetek, který je nyní v držení státu. Pokud je v držení samosprávných celků, jako jsou obce či kraje, bude za něj vyplacena peněžitá náhrada. Pokud je v držení soukromníka, nemá na něj církev nárok, neboť převodem tohoto majetku by se způsobila další křivda a stát jej ani nebude nahrazovat – to je rozdíl proti soukromým restitucím, kde se nárok vyrovnával přes Fond národního majetku něčím jiným.

Podle dosavadních odhadů má objem restituovaného majetku představovat zhruba 75 miliard Kč, část z tohoto majetku je ovšem v držení krajů a obcí a tento majetek bude refundován peněžně s rozložením výplaty na dobu třiceti let. Má jít zhruba o 44% majetku, tedy o 59 miliard Kč, před započtením inflace o cca 2 mld Kč ročně. Zbylá část majetku bude vrácena naturálně. Kolik přesně to bude, se uvidí podle toho, na kolik majetku církve (zejména Římskokatolická) obhájí nároky.

Další část peněz pro církve poplyne ze státního rozpočtu na úhradu platů duchovních a administrativu, z menší části také na provoz církevního majetku. Zákon předpokládá výplatu stejné částky, jako doposud, cca 1,5 mld Kč ročně po další tři roky, od čtvrtého roku se částka bude snižovat o 5% ročně. V roce 2030 tedy dojde k úplné majetkové odluce církve od státu, kdy církev od státu nebude získávat na svůj provoz žádné peníze, až do roku 2043 (tedy třicet let ode dneška) ale bude dostávat splátku za nevrácený majetek.

Odtud tedy ony gigantické odhady částek, kterými straší billboardy odpůrců církevních restitucí: jde o součet výdajů za dalších třicet let. Ve skutečnosti se výdaje státu zvýší v prvních letech o 2 miliardy Kč a budou klesat, přičemž po roce 2043 již nebude provoz církve ani splácení nároků rozpočet zatěžovat vůbec. Pokud tuto astronomickou cifru zasadíme do reality státního rozpočtu, představuje částka 3,5 miliardy přesně jedno procento ročních výdajů na důchody či šestnáct procent z částky, o které se zvýšily důchodové výdaje rozpočtu v roce 2011 kvůli lednové valorizaci důchodů nebo osm procent výdajů ministerstva obrany.

Kolik majetku církve celkem dostanou, není definitivně jasné – publikované částky jsou nárokované odhady. Církve ale musí ve lhůtě jednoho roku o majetek požádat a doložit svůj nárok na něj – tedy to, že jej v inkriminované době vlastnily. Soud nárok přezkoumá a pokud jej nezpochybní (například proto, že majetek ve skutečnosti církev nevlastnila nebo jej převedla někomu jinému), bude vydán majetek nebo náhrada za něj dle klíče výše. Jediné, co mi není detailně jasné, je způsob stanovení náhrady, ale předpokládám, že na to bude nějaký odhadní mechanismus, jak u takových státních akcí bývá zvykem. U pozemků, o které jde především, je to standardní bonitní výměr a cena takového pozemku jsou desítky korun za metr. Co je důležité tady zdůraznit: církev by se tak neměla dostat k majetku či náhradám za něco, co nevlastnila. Zvlášní výjimkou je tu katedrála svatého Víta, o určení jejího majitele se soudy pokoušejí tak dvacet let bezúspěšně a ta je z restitucí vyňata.

Co je drobná vada: státu se podařilo při minulých záplavách přijít o nějaké dokumenty a zdá se, že některé nároky nebude schopen účinně rozporovat, což se hojně medializovalo. Jenže tak to chodí a je to jeho problém. V každém případě platí, že je na církvích, aby vlastnictví nárokovaného majetku v inkriminované době doložily a pokud budou mít doklady, stejně by to těžko stát zpochybnil, i kdyby si nevytopil archiv. Problém je jen tam, kde se ztratily ještě nedigitalizované katastrální knihy a kde nikdo nebude mít jak dokázat právní stav nemovitosti v roce 1949, přitom ale bude zřejmé, že šlo o církevní nemovitost, snad takových případů nebude mnoho – tady bude stát tahat za kratší konec. Ovšem logicky, neměl potratit registr práv, který se zavázal vést.

Jak to, že katolíci dostanou nejvíce?

Především proto, že nejvíce vlastnili. Odhaduje se, že na ně připadá přes 95% majetku drženého církvemi a dotčeného restitucemi. Většina ostatních církví držela menší kostely či modlitebny, některé dostaly i zpět ve výčtovém zákonu v roce 1990, některé jim ani nebyly právně odňaty, protože šlo vysloveně jen o kostely bez polností.

Jenže církve, které skoro nic nevlastnily, najednou dostanou velké peníze

To je z pravda (jsou i tací, kteří se toho zřekli). Církve dostávají peníze ze dvou důvodů: za prvé je to náhrada za ukradený majetek, za druhé jsou to peníze, které dostávají rok co rok dnes ve formě platů duchovních a dalších příspěvků a které budou nadále dle výše uvedeného klíče po nějakou dobu vypláceny.

Částka tedy má respektovat původní velikost majetku a dnešní rozsah jednotlivých církví. Jenže v rámci církví došlo také k dohodě (zejména s katolíky) o tom, že část finančního vyrovnání, které by si mohli nárokovat katolíci, bude převedena na ostatní církve tak, aby byla respektována změna poměrů mezi jednotlivými církvemi ve dnešní době. Tedy ve skutečnosti tato výplata nebyla navýšena od státu, ale od katolíků ve prospěch jiných. Co nevím, jak je toto upraveno formálně-právně a podle jakého klíče se to dělilo (tuším, že dohodou mezi církvemi), ale asi to není podstatné. Pro stát je podstatné, že celková částka bude sedět a půjde jen o oprávněné naroky za církvemi vlastněný majetek.

Jak to, že v jiných zemích jsou církevní restituce podstatně menší

To je další zajímavý argument odpůrců církevních restitucí: přepočítat výši restitucí per-capita, tedy na obyvatele. A zjistit, že v Polsku či Maďarsku (ale i v Bavorsku) je restituovaná částka podstatně nižší. Odpověď na to je ovšem také jednoduchá, ani Polsko, ani Maďarsko (tím méně Bavorsko) neprovedly konfiskace právně, nezestátnili tolik majetku církví, takže není, co vracet. To, že komunistické režimy o majetku církví v těchto zemích rozhodovaly neznamenalo, že jim formálně nepatřil a patří i po revoluci. Nemusí se tedy v takové míře řešit narovnání za zestátněný majetek.

Proč to ty církvem mají dostat, když jim nikdo nevěří

Hodně manipulativní otázka. Majetek byl vracen všem, bez ohledu na to, zda se jim „věřilo“ či „nevěřilo“, odčiňovala se revoluční změna poměrů, které dnes říkáme krádež. Proč by to zrovna u církve mělo být jinak…

Ale když už jsme u toho:

Podle posledního sčítání se ke katolíkům hlásí 10% obyvatelstva, celkově se k víře hlásí přes 20% obyvatelstva, tedy téměř jedna pětina, 34% obyvatel uvádí, že je bez vyznání a 45% jej neuvádí. – toliko výsledky ČSÚ z roku 2011. Významně roste počet lidí, kteří něčemu věří, ale nehlásí se k žádné víře.

Tohle je bod, ze kterého pramení moje kritika stávající církve (nikoliv tedy z restitucí): soudím, že stávající církve dělají jen pramálo efektivně proto, aby lidem víru nabídly, zpřístupnily, ačkoliv je zřejmé, že poptávka je. Stejně tak celospolečenská role církve je dost pochybná. Církev tradičně bývala morální autoritou, morálním arbitrem, ale tuto roli ztrácí, v Česku je téměř neznatelná. Církev se nevyjadřuje k celospolečenským otázkám, nepodílí se na celospolečenských debatách. Proč, to je na samostatnou analýzu, ale také to je důvodem nechuti řady lidí k restitucím. Najednou není zřejmé, k čemu tu církev máme. Na pečování o památky máme památkáře. Církev má být živý organismus, ne památková péče – a to té české (zejména katolické) chybí. Dlužno ovšem dodat, že jednotlivé církve se v různých regionech snaží, jsou činné v řadě občanských sdružení či aktivit, které je možné jim závidět, ale tuto pozici nezhodnocují tím, aby se prosazovaly i v celospolečenském diskursu. Ke své škodě.

Ale církev vraždila, čarodějnice…

Ano. Vaši předkové taky. Jiná doba, jiný zvyk. Těžko z toho můžeme vinit dnešní lidi, dnešní postupy církve jsou jiné, stejně jako naše. Je na státu a zákonech, aby se takové časy nevrátily, ne na restitucích.

Stejně, co s tím majetkem budou dělat

Málokdo si dnes uvědomuje, že řada farností či dokonce diecézí zejména římskokatolických se pohybuje na hranici krachu. Vlečou za sebou již dříve vrácené nemovitosti, které padají – a nemají, z čeho investovat opravu. Tady je velmi široké pole pro útraty.

Církev má řadu sociálních projektů, které z různě velké míry platí ona, z jiné stát. Samozřejmě si bude muset platit již ze svých peněz, které takto dostane, platy duchovních, ale i pomocného personálu.

A do třetice, a co je hlavní: jsou to jejich peníze. Ať si s nimi dělají, co chtějí. Když je probendí, nebudou mít na platy a živobytí. Neudržované památky již dnes může stát vyvlastnit či nechat opravit na náklady toho, kdo je neudržuje.

Na Aktuálně najdete můj článek o tom, jak se církve chystají ke svému majetku postavit

Kdyby se takhle stát staral i o zahrádkáře a ostatní…

Stará. Církve mají sice logicky jiný statut, ale podobně je to i s jinými zájmovými spolky. Dobrým příkladem jsou sportovci, kterým stát přiřkl výnosy ze Sazky. Jak dopadli, je dobře známo – management to rozšustroval a všichni mají teď tu drzost natahovat ruku po státu, aniž by vedení sportovních svazů šlo sedět za zanedbání povinností při správě svěřeného majetku.

Rekapitulace

Tak, tolik k tématům, které mne napadly. Abych to zrekapituloval:

1) Vrací se majetek zcizený církvi, nebo je za něj vyplacena finanční kompenzace. Pokud jej již vlastní soukromník, nevrací se nic.
2) Církve musí své nároky prokazovat, nedostanou jen tak „něco“. 
3) Výše nároků zahrnuje i stávající příspěvek na provoz, který se postupně snižuje, až stát nebude na provoz církví přispívat nic. 
4) Odluka církve od státu je požadavkem na moderní stát i (a zejména) v rámci EU (v otázce EU a islámu jsem někomu odpovídal zde).

Kdyby vznikly ještě nějaké pochybnosti a dotazy, využijte komentáře – rád odpovím, co budu vědět. 

PS: Děkuji Davidu Antošovi, že mi pomohl nejběžnější mýty identifikovat. 

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

39 komentářů

 • Vrací se majetek zcizený církvi, nebo je za něj vyplacena finanční kompenzace >> Technická. zcizený je něco jiného než odcizený. V tomto případě tam má být odcizený.

 • Škoda, že na zákonu o vyrovnání leží stín chaosu ve sněmovně a jeho přijetí v poměru 102:1…

 • Tak todle je bezkonkurencne nejhorsi slatanina co jsem od Patrika cetl. A zakoncit to v podstate urazkou lidi, kteri se venuji sportu a kteri byli podvedeni a okradeni husakem a vedenim cstv, je drzost.

 • Je zajímavé, že takové výkřiky bez argumentů čtu téměř výhradně bez podpisu.

 • Spousty věci jsem nevěděl. Děkuji proto za bezva sourhn a oceňuji práci, která s napsáním musela být.

 • APOŠTOLSKÁ CÍRKEV!!!! Registrace: 1989 !!!!

  Počet duchovních v roce 2005: 156

  Počet věřících v roce 2001: 4 584
  Počet duchovních v roce 2010: 184
  Počet věřících v roce 2011: 4 934

  Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27

  Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 48 529 000 Kč

  Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 1 056 336 374 Kč

  TO JE TUNEL !!!!!!!!!!!!!

  • Ono je obcas dobre podivat se, co ty cirkve delaji, kolik je za nimi prace. To je pripad obou dvou zminenych cirkvi, mimochodem apostolska cirkev byla oficialne u nas registrovana v lednu 1989 🙂

 • TUNEL ČÍSLO 2

  LUTERSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V. V ČR

  Registrace: 1995

  Počet duchovních v roce 2005: 13

  Počet věřících v roce 2001: 5 420

  Počet duchovních v roce 2010: 11

  Počet věřících v roce 2011: 2 591

  Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 238

  Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 3 725 000 Kč

  Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 113 828 334 Kč

 • Odlišné stanovisko měli čtyři členové Ústavního soudu: Pavel Rychetský, Jaroslav Fenyk, Vojen Güttler a Jan Musil.

  http://www.denikreferendum.cz/clanek/15685-ctyri-clenove-ustavniho-soudu-povazuji-zakon-o-restitucich-za-protiustavni

 • Rozebrat tuhle slátaninu nesmyslů by znamenalo sepsat materiál minimálně jednou tak dlouhý, nicméně zásadní fakta:

  – je samozřejmě problémem a vinou státu, že k církevním restitucím nepřistoupil ihned po r. 1990, je však pochopitelné, že spravedlivé řešení, tj. restituce dle zákona a okamžitá odluka by církve poškodily, mnohé rovnou zprovodily ze světa, a o to po pádu komunismu nebyl zájem;

  – v současné době neexistuje jediný relevantní důvod toho, že jsou církve živeny ostatními; je to nemorální stav a vyvozovat, že restituce řeší to, že už živeny nebudou, je ideologická drzost. Nic takového žádné restituce a žádný zákon nemají co řešit. Vydat majetek a zamávat – to by bylo jediné spravedlivé řešení.

  – že došlo mezi církvemi k dohodě – ve skutečnosti ke zkorumpování malých církví církví římskokatolickou – nemá co stát zajímat. Kdyby se totéž stalo u jiných institucí, budou všichni křičet – korupce, uplácení, zavřít! U církví však část vyronání „bude převedena na ostatní církve tak, aby byla respektována změna poměrů“ – strašné, arogantní, namyšlené. Co je komu do změny poměrů mezi církvemi?

  – církve, které nic nevlastnily (nebo nenárokovaly) NEMAJÍ co dostávat od státu nějaké peníze!!!! Jestli jim je chce dát katolická církev, ať jim je dá ze svého, a obdarovaný nechť z daru zaplatí daň, jako každý jiný. Jenže stav je takový, že zákonem tady byla zlegalizována korupce.

  – touto formou „restitucí“ v naší společnosti vzniká privilegovaná kasta, kterou se stává jedna z nejnemorálnějších institucí nejen současnosti ale celých dějin světa.

 • Moc pěkný článek. A ani nemá cenu psát souhlasím/nesouhlasím, protože se jedná z většiny o pevně daná a doložená fakta. Dovolil bych se jen drobně postavit za církve:

  1) Minimálně v sociální oblasti má církev skutečně nezanedbatelnou roli ve společnosti. Sociální zařízení spravované církví patří k nejkvalitnějším a z hlediska financím i k těm nejefektivnějším. Jiná věc je ta, že to není moc vidět.

  2) Nedávnou vskutku masovou akcí Noc kostelů dala církev najevo, že je lidem otevřená, či se aspoň snaží otvírat. Asi se to nedá považovat přímo za misii, nicméně součásti programu mnoha kostelů byly kromě prohlídek věží a varhanních koncertů i přednášky o tom, co je církev zač. Tato akce nemá v ČR téměř žádnou tradici (jen pár let) a přesto mnohé kostely „praskaly ve švech“. Tak uvidíme, co přinese budoucnost.

 • Jiný zvyk. jiná doba – tak ospravedlňujete kriminální minulost Katolické církve? Jenže ona ten majetek nabyla právě v oné „jiné době“. Morálnost s jakou nabyla majetek církev se nijak neliší on morálnosti s kterým ho nabyli komunisté. Tím bych celou „restituci“ uzavřel a katolíky spolu komunismem a fašismem zakázal jako patologickou ideoloii, která za sebou zanechala miliony mrtvých. O těch účelově založených tunelcírkvích ratši ani nemluvit…

 • Celá ta věc je o zneužití moci. Církve dostanou na co neměly nárok ani právní, ani morální.

 • Děkuji za velmi precizní shrnutí. Navíc o praktickou ukázku blábolů se postaral anonym v komentářích 🙂

 • Jirka — 6.6.2013 @ 17:26: To je nesmysl. Nedá se srovnávat středověk s dobou demokratického zřízení. Takovouhle optikou je třeba Španělsko stát, který je zodpovědný za porušování lidských práv při obchodu s otroky. Na věci je třeba nahlížek optikou zákonů platných v rozhodné době. Nedělat to by bylo stejně absurdní, jako někoho chtít dnes trestat za kritiku režimu, protože to bylo trestné za komunistů.

 • Mimochodem – v téhle úrovni mám trochu problém i s trestáním válečných zločinů WW2 – kdy byli mnohdy lidé potrestáni za něco, co nebylo v době, kdy to spáchali trestné. I když to morálně chápu, tak logicky a právně mi to smysl moc nedává.

 • Díky Patriku za shrnutí. Jen nechápu, že to vzbuzuje u některých lidí takový odpor.

 • Tomáš Fejfar: No jakkoliv souhlasím s tím, že nelze posuzovat minulost optikou dneška, tak musím mít poznámku k těm válečným zločinům. Válečné zločiny jsou trestány platným právem a to i ex post nebo např. pomocí univerzální jurisdikce. Bohužel nejsem schopen pořádně a zároveň jednoduše popsat. Odkážu jen na učebnice Mezinárodního práva veřejného (zvláštní část).

  Druhá věc je, že církvi se přisuzují věci, které neudělala ani podle svého práva nemohla udělat. První problém je v tom, že církev je společenství a to společenství je tvořeno lidmi. A to jak lidmi dobrými, tak zlými. Stejně tak nemusíme mluvit jenom o církvi,ale Češích, Romech, Němcích, atd.. I národy mají temné části historie, je to tím, že v té době tam vládli zrovna jistí lidé. Druhý je v tom, že třeba desátky byly oproti robotě a daním státu minimální (a já vážně nechci od státu a panstva náhradu za své předky), dary církvi byly dobrovolné, stejně tak dary státu (já taky nechci náhradu za dary předků na stavbu Národního Divadla). No a další věc, že třeba čarodějnické procesy jsou světská záležitost. Majetky z těchto procesů nešly církvi, ale panství. Ale nechci tu rozebírat procesy. Česká společnost byla tehdy pár let po 30 leté válce, naprosto zdecimovaná, do toho myslím i nějaký mor (ale to nechci tvrdit). Zlá doba, kde bohužel došlo k hrůzným skutkům.

 • > Ale církev vraždila, čarodějnice…
  > Ano. Vaši předkové taky. Jiná doba, jiný zvyk. Těžko z toho můžeme vinit dnešní lidi, dnešní postupy církve jsou jiné, stejně jako naše.

  Dovolím si připomínku k této části. Máme tu jistý zákon, obvykle se používá k potlačování neonacistů a zákazům dělnických stran. Teoreticky by se měl týkat i „komunismu“, navzdory tomu je KSČM ve vysoké politice a na tento zákon se obecně kašle, a to přestože počet obětí daného režimu byl přinejmenším srovnatelný s režimem, který mu předcházel. Bylo by zajímavé podívat se na oběti v našich končinách především katolické církve. Ona ostatně celkově církev ani v moderní historii nemůže mít moc čistý štít, když si vzpomeneme namátkou na Rwandu, kde se křesťanské církve podílely na genocidě.

 • Tomáš Fejfar (#2): Zběžně jsem prolétl námitky Pavla Richetského vůči restitucím a mimo jiné jsem si z toho odnesl (pokud jsem to správně pochopil), že stát není povinen majetek vracet. Tedy skutečně sleduje právní logiku, podle které není možné stát s danou ústavou hnát k zodpovědnosti za činy spáchané v době, kdy tato ústava neplatila. Skutečnost je samozřejmě taková, že stát se po roce 89 rozhodl (svobodně) křivdy (v tomto případě ukradený majetek) napravit. A podle mě se těžko může rozhodnout vrátit majetek jen určité skupině lidí, zatímco druhou ignorovat, i když na té druhé skupině byly naprosto prokazatelně spáchány ty samé křivdy.

  w4rr10r: Neonacisté a dělnické strany se otevřeně hlásí nacismu, což je ideologie, která již z definice porušuje základní lidská práva. Vezmeme-li např. Hitlerův spis Main Kampf, z kterého nacismus víceméně vychází, tak ten přímo vede k rasismu a vyvyšování jedné rasy nad druhou. Proto jsou podobná hnutí zakázaná. Oproti tomu Bible, a především Nový Zákon, hlásá morálku, z které vychází současná evropská morálka a na základě které je psaná i naše ústava. Tedy respektování druhých, respektování cizího majetku, vzájemná tolerance, rovnost mezi lidmi. Že si Bibli lidé v církvi v minulosti vykládali Bibli různě a páchali všemožné zločiny, to je smutný fakt, ale nic to nemění na tom, že s křesťanstvím jako takovým to nemá nic společného. Třeba taková rovnoprávnost muže a ženy je v Bibli již na první stránce, jen lidé se k tomu dopracovali až ve 20. století a momentálně to považují za výdobytek naší kultury 🙂

 • …kopec ľudí po povodniach bude určitě riešiť otázku bývania v budúcnosti, církev má majetky a uvidíme ako sa rozdá, Bergoglio može poskytnúť natrvalo svoje letné sídlo, snáď nebude taký egoista a sa z pohodlia Vatikánu nebude pozorovať utrpenie ľudí..ale asi áno…ale keby predal ten zlatý prstěň, v aukcii, to by bolo peňazí, to by pomohol, veď načo potrebuje nějaký mních zlatý prstěň, letné sídlo, helikoptéru..atď..,bývať má kde, jesť má čo, aj lekárov má atď.. ten asi ešte nečítal Bibliu alebo trpí božkým komplexom ako vačšina, aj keď často krát vzdělaných provatikánských pseudofilizofov a špeklunatov, ktorí si myslia, že iba oni majú monopol na pochopenie Boha a pochopitělně bez majetku to nejde:)) Určitě pomáhajú a pracujú, ale prečo sa potrebujú propagovať formou nástroja na popravu, veď to je ako tá mexická sekta Santa Muerte, nechápem…možno by bolo treba založiť nejaké občianske združenie na pomoc kresťanom, aby nám tu nezačali chodiť s gilotínou na krku:)))

 • křesťanství != církev

  (To, že morálku předkládanou Biblí nepovažuji za vhodnou, je pro tuto diskuzi zcela irelevantní.)

 • w4rr10r: Pointa byla, že katolickou církev není dost dobře možné srovnávat s neonacistickými/dělnickými stranami. Dnešní katolická církev není ta samá, jako ta katolická církev před pěti sty lety, změnila se, stejně jako se změnili lidé uvnitř ní. Stálý je jen ten základ víry, Bible. Konkrétně co se týče toho „podívání se na oběti katolické církve“ – nevšiml jsem si, že by učebnice dějepisu byly v tomto ohledu nějak zdrženlivé. Stejně tak jsem si nevšiml, že by se katolická církev nějak snažila zakrývat vlastní minulost, naopak díky (byť pomalu) probíhajícím změnám je evidentní jistá sebereflexe. To se třeba o KSČM, natož o těch dělnických stranách, říci nedá.

 • … na Rwandu, kde se křesťanské církve podílely na genocidě

  NEUVĚŘITELNÁ KRAVINA!

 • Díky za nezaujatý článek pravdivě vysvětlující církevní restituce. Je to napsané přehledně a jasně.

 • T. Patoček:
  „Stejně tak jsem si nevšiml, že by se katolická církev nějak snažila zakrývat vlastní minulost“
  O které katolické církvi, prosím vás, mluvíte?
  O té římské jistě ne!

 • Ano, církev musela nedobrovolně odevzdat majetek komunistům, to je určitě krádež, resp. svatokrádež.
  Ale tak nějak jste v těch výčtech opomněl 2 věci:
  1) Stát se o odevzdaný majetek dále staral – ne ve všech případech (nechytejte mne 100% za slovo, vím, že prasečák v kostele se nedá označit staráním se), ale v některých ano – určité procento památek se udržovalo a rozhodně vše nebyly v roce 1989 ruiny.
  2) Stát od roku 1949 dodnes platí duchovní, takže nás za ty roky provoz církve nevyšel úplně zadarmo.

  A i když jsem nepřítel konspiračních teorií, nepochybuji o tom, že na majetek, který se bude církvím vracet, se už teď třesou světské ruce politické pakáže a jejich bratrů ve zbrani.

 • Může se mi líbit nebo i nelíbit způsob restituce církevního majetku a to v závislosti na tom, jsem-li příznivcem nebo naopak horlivým odpůrcem všeho co s církvemi souvisí. Gró celé věci však spočívá, což samotný pojem restituce definuje, v napravení křivd způsobených minulým režimem. Naprosto irelevantní jsou proto v tomto případě námitky typu : „oni to nakradli během středověku, jsou odpovědni za smrt lidí, čarodějnic, hvězdářů, doktorů atd atd“. Byl-li někomu majetek odebrán či ukraden a nebyla mu za něj vydána adekvátní náhrada, musí mu být navrácen, ať se nám to líbí nebo ne, ať ho máme rádi nebo nenávidíme. Sáhněme si do svědomí a představme si sami sebe v situaci, kdy nám stát vrací majetek 25 let po změně režimu. To by bylo křiku o nefungujícímu soudnictví, o nefungující demokracii, o starých strukturách v rozhodovacích orgánech. Chceme-li vybudovat právní stát, musíme dodržovat a řídit se platnými zákony, byť se nám mohou jevit jako nespravedlivé. A má-li někdo relevantní důkaz o zločinném nabytí majetku, nechť tedy podá trestní oznámení či podá žalobu u soudu. Poznámka : Lidé si často zaměňují pojmy zákon a spravedlnost. Není to totéž a v mnoha případech se od sebe diametrálně liší.

 • Díky za článek, stručný, věcný.
  K „Jediné, co mi není detailně jasné, je způsob stanovení náhrady,“ doporučuji web http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/oceneni-puvodniho-cirkevniho-majetku-123121/
  Je detailní skoro až moc. V jádru jde o to, že ocenění zpracovala církevní komise, ověřilo ho ministerstvo kultury a firma Ernst & Young. Čítával jsem na netu, že odhad 44 kč zemědělské půdy/m2 je moc, že průměrná cena je 14. Hlavní důvod je v tom, že určitá část půdy leží okolo zastavěné plochy a tímpádem její cena je podstatně vyšší, než cena orné půdy.
  Jinak ŘK církvi by patřilo 98%, nikoliv 95% majetku. Slyšel jsem, že se o majetek rozdělila v poměru 85:15 dohodou s ostatními církvemi.

 • Tak znova.

  Vrací se majetek zcizený církvi, nebo je za něj vyplacena finanční kompenzace >> Technická. zcizený je něco jiného než odcizený. V tomto případě tam má být odcizený.

 • „Církev se nevyjadřuje k celospolečenským otázkám, nepodílí se na celospolečenských debatách.“ – Český svaz včelařů nebo Československý Fandom také ne, a nikomu to patrně nevadí.
  Víte, já mám velký problém s tím, že by církve v dnešní době ještě měly mít mandát vyjadřovat se k čemukoliv „celospolečenskému“. Až na několik drobných výjimek se jedná o vlivové skupiny řízené ze zahraničí, obzvláště dobře patrné je to u církve římskokatolické. Proč má zájmový spolek ovládaný cizí mocností mluvit do vnitřních záležitostí suverénního státu – a navíc za naše peníze?

  „Jiná doba, jiný zvyk.“ – Ale stejné církve. Dnešní církve se od těch středověkých žádným způsobem nedistancovaly, dokonce vyvozují své majetkové nároky z toho, že jim kdysi kdesi cosi daroval jakýsi král. Pokud organizace vyvozuje svá majetková práva ze středověkých záznamů, proč by tatáž organizace měla být omluvena ze svých tehdejších lumpáren, taktéž zaznamenaných? Buďto to je stejná církev (a pak musí nést morální odpovědnost za to, co tady prováděla), nebo to není stejná církev, a jak potom může nárokovat nějaké majetky?

 • nabidnout a zpristupnit cirkev? dela se pro to dost;az moc, protoze vira je mysterium. rikam, jako obracena katolicka. ale clovek se musi vzdat nekolika dulezitych veci, nepomerovat vsechno sve stesti majetkem; vzdat se toho, byt manipulovan modernimi nazory o „svobode cloveka“ – pohled viry na svobodu cloveka je uplne jiny a pro mnohe lidi – neprijatelny, protoze obsahuje i povinnosti, nejen prava;
  co se tyce nekonecnych utoku na cirkev, nabidnu jen dve rady – podivat se nejdriv na sebe a na sve chovani a pokusit se nastudovat neco z historie, a to nejen z komunistickych pramenu a ucebnic. moderni „osviceni“ lidi nejsou svobodnejsi, zajimaji se jen o sebe – nez nekolik svetlych vyjimek, vedou zivot plny jalove zabavy, a jsou pristupni pro kazdou manipulaci, zavislost, a zavidi jeden druhemu snad i televizi. nemeli by nahodou nejdriv zamest pred vlastnim prahem? jejich volani neni „nedavejte to cirkvi, dejte to na rozvoj chudych statu“ (CR neni chudy stat). to je – vem to to JIM, a dejte to NAM, a abychom to dostali, vylijeme na nich vsechnu spinu. dobro, ktere prinesla cirkev, je nekolikrat vetsi, nez zlo. nekonecne omilani nejakeho obtezovani, ale nekouka se na obtezovani ve skolach a v rodinach; omila se porad inkvizice, ale Zizka je hrdina. neni to trochu nedusledne?

 • Pro Juru:
  Podle této logiky by především stát nemohl mít žádný majetek. Nikdo se nedopustil tolika nespravedlností, loupeží a zločinů jako stát sám, zvláště v některých obdobích svých dějin. Je zvláštní že se po živém katolíkovi chce, aby se nejen styděl, ale i zřekl existence pro skutky nějakého středověkého inkvizitora, ale nikoho nenapadne zříci se pasu, natož pole, pro skutky krále – současníka toho inkvizitora. Jinými slovy: jsou tu taky entity, jejichž kontinuita je tisíciletá. Ale vyvozovat cokoli právního z této souvislosti s pradávnými entitami je na téže úrovni, jako když naši předkové diskriminovali židy s proto že „přece nechali ukřižovat Krista“.
  Toto je důležité. Jen kudrlinka nad tím je fakt, že případný majetkový nárok nevyplývá z toho, že nějaký král dal (královská donace je ale jen malá část toho majetku, je-li vůbec jaká, donátoři byli soukromníci), vyplývá z toho, že v katastr nemovitostí v roce 1948 ten majetek registroval na nějakého majitele. Pokud váš dědeček dostal zpět nějaký statek, taky ho dostal proto že ho v roce 1948 měl, a ne proto, že mu ho nějaký pán kdysi dal, a nepřihlíží se k tomu, kolik tam třeba nějaký váš prapraděd znásilnil a utrápil děveček, anebo kolik sousedů okradl. Přitom je rodinná kontinuita až k vám nepochybná.

 • Pěkně a srozumitelně napsaný článek.
  Dokonce jsem tomu rozuměl i já 🙂

  Doplním, že pokud by to někoho zajímalo, tak ve videoarchivu TV Noe http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv v témat „Restituční polemika“ jsou k tématu rozhovory s odborníky, právníky i představiteli církví.

 • Nechci se pouštět do kritiky jiných vír,ale několikrát jsem četla komentář který se opírá o Bibli co píše atd.Já chci jen podotknout,že ať je to jakákoliv víra by měla vše co koná a je svým způsobem a někdy i psáno že kněz nebo pastýř atd,jsou zastupiteli Boha na zemi .Pokud vím a četla jsem tak Ježíš kázal všude kde byla možnost aby to slyšelo co nejvíce lidí,tudíž i pod širým nebem.Tím nechci říct že by se měli zrušit chrámy a kostely ale nikde nebylo napsáno v Bibli že by lidé platili Ježíši za kázání.Jen to že přijal pozvání k někomu na oběd.V Bibli se též píše že se nemáme upínat k bohatství to znamená že to co pastýř, kazatel, farář by měl sloužit Bohu zdarma to je jeho služba Bohu.To že třeba jako tehdy dostali jeho pomocníci od lidí nějakou tu slepičku nebo ovoce tak to je jiné.V takovém případě určitý člověk dostane vnuknutí od Boha a ten přinese něco co tito pracovníci Boží potřebují a Bůh se o ně stará tak, že vždy mají co jíst a co potřebují ke svému životu.Když bylo veliké shromáždění a vědělo se že v takovém případě se musí někdo postarat o všechny lidi i tělesně to znamená o jejich stravu.Třeba se sešlo i více jak 3OO lidí.Tak mnoho věřících když věděl že tam bude takové množství lidí tak každý přispěl čím mohl,a ubytovat tolik lidí také by byl problém, ale nebyl takový problém tam kde je Bůh.Každý místní věřící si pozval lidi na spaní,Podle velikosti svého domu a míst a podle toho pozval lidí.Zažila jsem to i já mnohokráte, když u nás spalo i 12 věřících.Tatínek umyl nohy mužům a maminka a já ženám,třeba spali na zemi ale vše bylo krásné a ráno se vstávalo o půl čtvrté, abychom celá rodina,někdy i některá z hostů jsme připravili snídani pro všechny.Nijak jsme nepřemýšleli zda budeme mít další dny hlad.Tatínek vždy říkal.Všechno bude uvidíš Bůh ví co dělá. A také to tak bylo Bůh, nás nikdy neopustil vždy jsme měli co jsme ke svému životu potřebovali.Člověk musí být skromný a pokorný.A věřte že člověk je šťastnější.Tak se má chovat věřící ať je to mnich farář,pastor atd.Proto si myslím že pokud pracovníci Boží slouží Bohu tak by se měli uskromnit a nemít takové bohatství.Jak se říká Nahý si přišel nahý odejdeš.

 • Omlouvám se, za některý slovosled,jsem cizinka a tak někdy píšu rychle abych nezapomněla co jsem chtěla, už začínám zapomínat