Osm století Zlaté buly Sicilské a cesta Přemysla ke královské koruně

Je tomu právě osm set let, kdy notář Jindřich z Piaris vyhotovil listinu, ke které Fridrich II., vyvolený císař římanů a král Sicilie, připojil zlatou pečeť. 26. září 1212 v Basileji (tehdy ještě říšském městě) sice císařský písař vydal více listin, jen tahle jedna (respektive trojice provázaných listin) se stala symbolem české státnosti. A to ještě ke všemu spíše o dalších 700 let později, než ve své době. Fridrich totiž Přemyslovi potvrzoval něco, co už tento měl.

Královský titul získal Přemysl již v roce 1198 od Filipa Švábského a o něco později též od jeho konkurenta Oty Brunšvickému, protože čert aby věděl, kdo zvítězí a platí samozřejmě jen listina vítěze. Filipa zavraždili, Oto se zahleděl příliš vysoko a papež nakonec svého chráněnce opustil, vždyť mu rozebíral jeho vlastní „práva“. Papež tedy podpořil čerstvě dospělého Fridricha II., jehož otcem byl Jindřich VI., ten císař, jemuž říšská nobilita přísahal, že jeho syn bude vládnout Říši. Sliby, chyby – nyní ale bylo možné tento slib připomenout a situaci napravit.

Inu, situace v Říši byla složitá a i proto se mohla listinná titulatura Fridricha ve Zlaté bule onoho zářiového dne opřít spíše o kralování nad obojí Sicilií. Zvoleným císařem totiž nebyl, pouze „vyvoleným“, tedy budoucím. Pokud vyhraje nad Otou. V tuhle chvíli měl k vítězství zatím jen dobře našlápnuto. V létě roku 1212 jeho důležitý spojenec Heřman Durynský, zle tísněný a s popleněnou zemí, jen zázrakem nekapituloval před Ottovou armádou vedenou nejskvělejším vojevůdcem Říše Jindřichem z Kalden. Ottovo vojsko se rozprchlo, když se prosákla zpráva, že jeho mladá žena Beatrix zemřela. Proč to bylo tak důležité? I to je dlouhá historie, která spojuje Otu s Filipem Švábským (jehož to byla nejstarší dcera a kvůli níž byl mimochodem Filip zavražděn).

Ponechme říšské starosti Říši. Doba byla dynamická a těžké je představit ji v dostatečné hloubce na pár řádcích. Pro nás je podstatné to, že Přemysl I. se zorientoval dokonal a vždy dobře vsázel na toho, kdo měl šanci. Jak uváděli místní kronikáři (vždy ti z opačného tábora), jednal „zchytrale“, jenže cožpak to bylo možné vyčítat někomu, koho týž kronikář zval „přední oporou Říše“?

Ještě počátkem prosince roku 1212 bude Fridrich v Mohuči korunován králem a o dalších osm let později císařem. Co na tom, že listina udělená Přemyslovi má jen zlatou pečeť sicilského krále, neboť říšská pečetidla Fridrich v té době neměl. Platí, protože po další téměř půlstoletí bude Fridrich pánem nad Říší.

A to je na tom zajímavé. Fridrich rozdával něco, co už Přemysl držel. Nikoliv od předchozích pretendentů o říšský trůn, ale ještě z doby Vratislava II., prvního českého krále. Ten byl totiž roku 1085 korunován králem českým (a mimochodem i polským, o čemž dodnes vedou historici spory, co to obnášelo) – a ačkoliv jsme se v hodinách dějepisu učili, že šlo o osobní vyznamenání a nikoliv dědičný titul, opak je pravdou. Doba neznala „nedědičný“ královský titul. Důvod, proč po Vratislavovi další král řadu let nepanoval, byl prostý: vzpoura českých předáků proti reorganizaci země v království, jež měla omezit i jejich moc a vliv na dosazování panovníka a zemskou politiku. Když se proti králi Vratislavovi vzbouřil i jeho vlastní syn Břetislav, byl král donucen se titulu krále zřeknout a o rok později zemřel jako pouhý „kníže český“. Z jeho potomků se českým králem stal až jeho vnuk Vladislav II. aby i po něm díky svárům v Čechách zapadla královská hodnost v zapomnění.

Přemysl (zvaný též Otakar) I. se tedy nezapomínal psát jako třetí král český, aby zdůraznil, že je, na co navazovat.

Opusťme Přemysla. Zlatá bula Sicilská nebyla až do Palackého považována za nijak zásadní dokument. Stvrzovala, co panovník již měl, upravovala, co bylo upraveno. Kromě Karla IV. se na ni neodvolával žádný z následujících panovníků, pro české národní obrození měla ale své výhody: snadno zapamatovatelný rok, representativní vzhled a fakt, že se kompletně dochovala, což se o předchozích „udíleních titulu krále“ říct nedalo. Stala se tedy viditelným předělem v naší historii, na který se dalo sáhnout a jehož i vnější provedení – krásnou pečeť, slavnostní jazyk a úhledné písmo – bylo možno obdivovat. Ve skutečnosti, v té době, čekaly Čechy jiné předěly. Jak dopadne rozvod Přemysla s Adlétou, spolu s ním udělení Čech v léno nejstaršímu synovi Vratislavovi Otou Brunšvickým jako trest za zběhnutí do Fridrichova tábora (bude taktně zapomenuto, stejně jako syn Vratislav) – to například.

Historiky na Zlaté bule bude vzrušovat jiná věc. Ono „Mocran et Mocran“, tedy něco, co Fridrich v listinách svěřuje bratru Přemysla, Vladislavu Jindřichovi, moravskému markraběti. Co to vlastně Vladislavovi Fridrich svěřil? Moravští historici ve spojení Mocran et Mocran uvidí překlep znamenající obojí Moravu (olomoucko i brněnsko-znojemsko) – čímž by ji Fridrich vyňal z pravomoci českého krále. Historici čeští magdeburský Mockern s drobnou připomínkou, že pisatel listiny o větu dříve Moravu napsal správně, takže proč by se hned dvakrát spletl. Ať již to bylo s Mocran et Mocran jakkoliv, markraběcí morava se samostatným státem nestala a navždy zůstala pevnou součástí českého státu.

A nebyl by to můj exkurs do dávné historie, abych se nezastavil tam, kde je mi milo.

Když v červnu 1197 zemřel kníže Jindřich Břetislav (který byl zároveň biskupem pražským), zvolili zemští předáci knížetem Přemyslova mladšího bratra Vladislava Jindřicha, opomínajíce skutečnost, že Přemysl byl jimi před pár lety právoplatně zvolen knížetem, ovšem podlehl právě Jindřichovi Břetislavovi, když šlechla rychle pochopila, že Přemysl je pruďas, který ji bude držet hezky z krátka.

Přemysl, světe div se, situaci chápal jako dočasnou a sebe jako právoplatného knížete, který si musí své knížectví ovšem vybojovat. Do země vtáhl s vojskem dvakrát, v prosinci roku 1197 pak on a jeho věrní „táhli ku Praze ozbrojeni, připraveni jsouce buď zemříti, buď zjednati sobě chleba a pánu svému Přemyslovi knížetství,“ jak píše o pár let později Jarloch.

Vladislav Jindřich sebral vojsko a vytáhl do pole. Dva zkušení vojevůdci, ovšem síla byla na straně Vladislava. A pak se stalo něco, co nečekal vůbec nikdo. 6. prosince 1197 Vladislav Jindřich pozval Přemysla na schůzku, kde se s ním dohodl na předání knížecí vlády výměnou za to, že se Přemysl nebude mstít těm, kdo se proti němu postavili a také výměnou za markrabství moravské. Přemysl souhlasil a následovalo dalších téměř třicet let harmonické vlády dvou bratří, které byly ku prospěchu vší země.

A tady někde začíná kniha, do jejíhož psaní jsem se dal. Tady, na polích před Prahou, jejichž jméno nám historie nedochovala. Začíná neuvěřitelně šlechetnou a nakonec výhodnou dohodou, která předznamenala vzestup českých zemí. Začíná smírem, který nahradil dosavadní bratrovražedné války. Kniha Kancléř Páně sleduje cestu původně nevýznameného mnicha Kristiána ze Skály na post kancléře krále Přemysla. Sleduje formování českého státu, jeho zahraniční i domácí politiku a především cestu ke slavné korunovaci, to vše pohledem do zákulisí, v nichž nechybí intriky, boje i nějaká ta vražda.

Zůstaňte naladěni na přemyslovské vlně 🙂

A běžte se na Zlatou bulu podívat osobně!

Zlatá éra weblogů 5: Czech BlogWar, Blogologie a spor o Denisu Kerou

I český internet měl své blogové války, blogwary, tedy velmi emotivní přestřelky vedené prostřednictvím příspěvků a komentářů na blozích. Jedna z nejdrsnějších “blogwars” a s překvapivě dlouhodobými důsledky se strhla v červenci 2004. Jejím základem bylo vystoupení Denisy Kere na vídeňské konferenci BlogTalk. Denisa Kera byla jednou z formujících sil Studia nových médií (Stunome) na FF UK a ačkoliv nepatřila mezi „hardcore“ jádro českých blogerů, patřila mezi lidi, kteří české blogosféře věnovali značnou pozornost posílenou akademickým, výzkumným zájmem. A právě ono „výzkumničení“ se stalo trnem v oku. Pokračujte ve čtení článku…

Dobrovolné příspěvky na obsah (Marigolda) – zamyšlení

Vrátím se k tématu, které v diskusi znovu nadhodil David Antoš. Dobrovolné příspěvky za provoz média. Abychom se mohli přesunout z roviny dojmů do roviny pojmů, pojďme si udělat menší model.

Za prvé předpokládejme provoz malého média (one man show), protože hned od počátku stavět konkurenci Novinkám je trochu přepálené (na modelování i podnikání). Dobrým výchozím příkladem může být Marigold, kde vidím do čísel.

Návštěvnost Marigolda dnes čítá něco jako 4000 pravidelnějších čtenářů, ten zbytek do statistik návštěvnosti jsou náhodně přišedší, se kterými – myslím – nelze příliš počítat a budou tvořit spíše bonus, než základní operační kapitál.

Provozní náklady Marigolda jsou jeden člověk a jeden server, zbytek lze zatím zanedbat. Měl-li by ten člověk brát běžný plat v branži, měl by se pohybovat někde v rozmezí 20-100 000 Kč dle výše odvodů a vybojovaného místa. Řekněme, že náklad s trochou optimalizace odvodů a daní bude někde kolem 60 000 Kč – všechno je transparentní, tím nutně i pro finančák, takže pod tuhle částku nelze příliš optimalizovat.

To by znamenalo, že každý pravidelný čtenář Marigolda by musel přispět částou 15 Kč měsíčně, což je jistě únosné. Rizikem ovšem je, že by nezaplatil každý. Kdyby zaplatil každý čtvrtý, bylo by třeba vybrat 60 Kč, kdyby každý desátý, už 150 Kč měsíčně a když uvážíme, že průměrné počty předplatitelů se obecně pohybovaly v procentních řádech, mohlo by na jednoho vycházet ještě více. To je ovšem spekulace, kterou nelze v Česku potvrdit jinými daty, než Fffilmem, který vybere měsíčně do 30 000 Kč s podstatně širším čtenářským potenciálem, ale také menším potenciálem solventnosti čtenářů. Ovšem, 100 Kč mají asi jak čtenáři Marigolda, tak Fffilmu.

Co za to?

A to je podstatné pro ochotu lidí zaplatit: co za to. Nejsem Dan Dočekal, nepíšu dva články denně, vybírám si témata dost ostře. Dva články týdně jsou zaručitelné maximum, při náladě a dostatku podnětů v průměru tedy něco jako sedm až deset článků měsíčně, cca 70 000 znaků, což je rozsah tak pěti velmi obsáhlých časopiseckých článků – a to je zhruba to, co můžete očekávat od kteréhokoliv zkušeného novináře v případě, že má téma pořádně proprat.

Tolik tedy dostanete za cenu papírového časopisu a s vědomím, že řada ostatních si to zřejmě čte zdarma. Což mi mimochodem přijde obtížné handlovat – to vědomí, že mnoho lidí to čte zdarma a proč právě vy byste měli přispívat autorovi na šedesát litrů měsíčně, když sami máte stěží polovinu? Pomůže do grafu dokreslit, kolik z toho teče státu a na režii (polovina)? Pomůžou apely, že je potřeba tento měsíc přitlačit, jinak bude autor nuzovat? Já nevím.

Témata: média, pro která je jednodušší živit se z dobrovolného předplatného než z reklamy, jsou nutně tématicky okrajová. Marigold je dobrý příklad: internetové a technologické záležitosti, které jsou příliš okrajové pro všechny ostatní. Nejde o to, že by Mobil.cz nechtěl vydat popis LTE sítě, ale o to, že jeho čtenáře by to nezajímalo příliš, takže by za takový článek nezaplatil adekvátně času na tom strávenému. Proto takové články nevydává. Vás souvislosti kolem vysokorychlostních mobilních sítí zajímají? Natolik, že jste ochotni zaplatit si za články, které možná ani nebudete číst, ale budete jenom rádi, že vznikly, protože se to jednou může hodit i vám a teď možná ostatním? Nebo byste platili s vidinou, že můžete ovlivňovat témata, o kterých se bude psát a radši byste si přečetli, čím se pokydal na párty šéf velkého operátora? Nakolik byste si mysleli, že subvencováním provozu takového zpravodajství máte i vliv na to, co se zde bude publikovat? Už jen tohle ošéfovat, je slušná výzva. Nakolik byste prskali nad tím, že se „zase píše o nějakém LTE, které u nás bude kdo ví kdy“ a ne o tom, že T-Mobile automaticky prodlužuje dvouletý kontrakt každému, kdo ho třicet dní předem nevypoví (což je téma spíše pro soud, etickou komisi a veřejné lynčování toho podvodníka ve firmě, kdo to vymyslel a schválil)?

Jsou možná jiné cesty, ale jaké? Platit až dle konkrétního článku? To znamená programový populismus, psát články, které se budou líbit. Jenže důležité je číst i články, které se mi nelíbí – ne zpracováním, ale tím, že se dívají na věc jinak. Znechutím vás tvrzením, že Windows Phone je slušný systém a pro vývojáře je zásadní podporovat jej, nebo jste ajtíci vidící svět černobíle, neochotní nahlédnout jakoukoliv argumentaci, která ho narušuje a pro které autor tímto skončil, protože je zjevné, že je to debil? Přesně tyhle úvahy jsou něco, co vede k autocenzuře. Zveřejňovat dopředu „redakční plán“? To lze bodově, ale dopředu nevíte, co chcete dělat, mohu vám prozradit, že za vaše penízky pojedu na Mobile World Congress, jenže když mě tam nic nezaujme, tak je to zlé. Takže? Takže nakonec budete platit z velké části za jméno. Za to, že už skoro dvacet let čtete Zandlovy články a to vám dává trochu důvod se domnívat, že ještě dalších pár let byste je klidně četli, i když vás každý druhý nezaujme nebo naštve. Ano, to je řešení pro autory publikující řadu let. Co Pepa Novák, který LTE rozumí líp, než já, protože se podílel na jeho vývoji, ale nikdy o něm veřejně nepublikoval? Tomu byste asi nepřispěli, protože ho neznáte. Musel by vás přesvědčit, jenže jak, když by ho to za chvíli kvůli nedostatku peněz přestalo bavit.

Revoluční tržní změny mají dvě jistoty: trh je vždy dovede do správné rovnovážné polohy, jak nám správně tvrdí profesor Klaus. Co nám pan profesor nestihl prozradit, je druhá jistota: usazení do rovnovážné polohy samotným působením trhu nějakou chvíli trvá a nemusí proběhnout za našeho života, takže tím jedna či více generací trpí. Což je nakonec důvod regulací: snaha nápravy dosáhnout rychleji umělým zásahem.

Malé mene tekel: 1000 čtenářů by muselo na provoz jednomužného tématického webu zaplatit měsíčně alespoň 60 Kč. Občas by museli strpět nahánění doplatit rozdíl. Neměli by prakticky vliv na obsah a museli by to relativně často zkousnout. Věděli by, že ostatní si web čtou zdarma a oni za svou účast nemají pravděpodobně nic navíc (vše navíc ještě prodraží provoz). Osobně si myslím, že to není únosný model, protože tolik uvědomělých se dlouhodobě nenajde.

Výše uvedené je důvod, proč jsem momentálně skeptik k tomu, zda lidé v Česku jsou ochotni přispět na provoz média nějakou zásadní částkou.

Redakční žurnalistika kurva není mrtvá!

Přečetl jsem si článek Davida Antoše na téma budoucích metod odměňování autorů zajímavých článků. Jako polemické východisko je to zajímavé, podnětné a dá se debatovat o tom, zda tací autoři budou třít spíš bídu nebo nouzi – například na Marigoldovi jsem aktuálně za měsíc vybral 20 euro na příspěvcích autorů, ač je pravda, že jsem je nijak nevymáhal. Nepraštil jsem dostolu a nezařval: chcete mít jeden článek na blogu za dva-tři dny, celkem deset měsíčně? Tak to musím vybrat 20 kKč měsíčně a na vás vychází 100 Kč.

Pokračujte ve čtení článku…

Naše Energomonitorovánky hledají posilu, co rozumí Arduinu

Když jsme před téměř rokem spouštěli zkušební verzi Energomonitoru, nevěděli jsme hodně věcí. Dnes jsme dál – hádáme se už spíš o to, jestli se má psát s malým (Pavel) nebo velkým (já) e.

Základní myšlenka Energomonitoru (ve vlastním článku vyhrávám já, ne?) je vlastně jednoduchá: měřte spotřebu energie online a ušetřete. Jak, v tom by vám energomonitor (dobře, udělám Pavlovi radost) měl / mohl poradit. Už jsem o tom kdysi psal a na téhle premise se nic nezměnilo.

Dál jsme v tom, že jsme na téměř stovce instalcí (omlouváme se, nedostalo se na všechny) vyzkoušeli naše základní předpoklady a vpravili se do reality místního trhu kolem elektřiny. A to, co jsme viděli, nás nakoplo. Úspory kolem energií jsou všude, podstatné, ale lidé o nich v lepším případě jen přemýšlejí.

Showroom energomonitoru v Ostrave
Na obrázku je chystané předváděcí středisko energomonitoru v Ostravě. Zatím se tu pracuje na tom, aby se v říjnu dalo otevřít a mohlo ukazovat lidem, jak se šetří energie…

Energomonitor samozřejmě nezajímá všechny. Pokud bydlíte v paneláku v pronájmu a máte elektřinu vlastně v paušálu přepáleného nájmu, nepomůže vám. Pokud máte barák, je pro vás zajímavý. Pokud k baráku máte bazén či dokonce elektřinou topíte nebo ohříváte vodu, je to váš základní nástroj pro to, nenechat se odrbat už jen vlastní leností či neinformovaností. Příklad za všechny a nikoliv ojedinělý: je hezké čerpadlo bazenu spouštět pravidelně, ale pomocí Energomonitoru zjistíte, že přehozením spouštění do nízkého tarifu výrazně ušetříte. Po pravdě, zjistili byste to i delším přemýšlením, zapisováním spotřeby a koumáním, ale kde na to vzít čas. Čerpadlo je čerpadlo a skutečně dost „žere“. Náklady na Energomonitor se touhle jednou úpravou dotyčnému vrátily za dva měsíce, přičemž takhle platil už pátým rokem. Pokud máte firmu, je pro vás nezbytností a jen velké fabriky si poradí lépe jinak.

Všechno má svůj vývoj. Například jsme zjistili, že velký displej je buďto příliš velký nebo málo velký. Poskytuje údaje, které běžnému uživateli pomohou jen málo. Takže připravujeme dvě nové verze a ta jednodušší bude snad již v říjnu (je objednaná z fabriky a putuje někde čínským mořem): jen maličký displej s okamžitými hodnotami a ještě větší displej s dobrou analýzou (to je ta, co bude na svatého Dyndy/aka CES2013). Krabička s malým displejem bude výrobně levnější a menší, můžete ji schovat do skříně a vše sledovat na internetu (běžný model užití Energomonitoru).

Chystáme i další věci pro průmyslové užití, například tenhle typ krabiček se nehodil pro monitoring serverů, jenže poptávka po tom není malá a tak chystáme i průmyslové aplikace. A budeme mít k dispozici monitoring samostatných okruhů, abyste si například mohli změřit, kolik vám žere sporák, bojler nebo půlka výrobní linky.

Hledáme lidi, arduinisty, odkudkoliv

S tím souvisí také to, že migrujeme ze zatím samostatně běžících serverů do cloudu, konkrétně na Amazon AWS. A také s tím, že potřebujeme zrychlit vývoj hardware. Hledáme nové lidi, zejména ty, kteří rozumí Arduinu/AVR/TCP/IP/ARM/ZigBee/KNX/ZWave, rádi by se podíleli na vývoji chytrých domácích řešení napojených do netu, propojených rádiem. Centrálu máme v Rožnově, ale nemusíte sedět v kanceláři, pracovat můžete z druhé strany republiky v pyžamku z domova a pokud svému oboru rozumíte, jistě se domluvíme. Pište na pavel zavináč energomonitor.cz. Je to příležitost pro lidi, kteří nechtějí vyvíjet jen běžné aplikace, ale mají rádi výzvy, vzdělávání, hračičky.

Další novinky? Budou, v říjnu, až dorazí kontajner, zatím vydržte, držte palce (a neobjednávejte, beztak není, co). Nápadů je hodně, nějaké penízky jsme si na to dali bokem, teď to chce ořezat dobré nápady a nechat jen ty nejlepší. Snad se nám to podaří.

 

Tři applistické drobnosti

MacForum.cz

První aplistickou zmínkou pro dnešek bude upozornění na start nového diskusního fóra věnovaného Apple – MacForum.cz, za nímž stojí Honza Březina. Hezké, lehké, s pluginem pro TapaTalk, takže dobře užitelné i z chytrých telefonů. A s dostatkem lidí. Důstojná náhrada fóra na MůjMac, které už je poněkud nepřehledné. Akorát posuny mezi IDIF, MůjMac a Honzou jsem nějak nepochopil, budu se na to někdy muset zeptat, to je zase nepřehledné pro mne.

Kniha o návrhu iOS aplikací

Pokud vás zajímá programování pro iOS, hezkou elektronickou knihu připravil Peter Druska. Jmenuje se Návrh iOS aplikácie od úplného začiatku, je slovensky, ale měli byste to zvládnout. A je pouze pro iPad, je vysázená v iBook Authoru, má dost multimédií, takže ani na iPhone nejde pustit. Zato je fakt přehledná, až jsem přemýšlel, že bych si to alespoň trochu zkusil. Ale čas na to nemám, pokud jste na tom lépe, svou první (a pár dalších) aplikací byste si tak vystřihnout mohli, pak už budete potřebovat anglické knihy, které jdou podstatně víc do hloubky konkrétních problémů, čemuž se otevírací kniha věnovat nemůže. Cena 20 euro a palec nahoru za hezký počin. Mimochodem, na iPad se začala objevovat slušná řádka elektronických knih v češtině, vyplatí si je občas projít. Škoda, že frekvence přidávání knih Applem je měsíční, takže velký nával novinek tam není.

Moje kniha o Apple v srpnu první v prodeji ebooků

A nakonec zpráva z vlastní zahrádky. Mojí knize Apple: cesta k mobilům, se podařilo za srpen překonat v prodeji elektronických titulů všechny ostatní tituly a opanovat žebříček včetně předhonění severských detektivkářů. V tisku ovšem detektivkáři vedou, ale titulek “Zandl porazil Nesbøa” zní docela dobře … 🙂 tak díky vám za přízeň!

 

Co by měl obsahovat příští iPhone čili rozprava o budoucnosti mobilních telefonů

Když v roce 2007 na trh přicházel iPhone, způsobil revoluci a proměnil od základů trh. Když byl letos představen iPhone 5, řada komentátorů včetně mne prohlásila, že je spíše očekávaným telefonem (případně rovnou zklamáním). Čekalo se více. Jenže… co? Co by mohl nový iPhone (a obecně jakýkoliv mobil) mít, aby byl další revolucí v mobilech? Pokračujte ve čtení článku…

3GPP Release 8: System Architecture Evolution (SAE) a Evolved Packet Core (EPC) v rámci LTE sítí

Počátky LTE můžeme oprávněně spatřovat v Release 8, která byla vydána z kraje roku 2008 a v mnoha ohledech navazovala na Release 7, zejména rozšířením modulačního schématu 64QAM do použití s MIMO anténami a pak dual-carrier HSPA, DC HSPA, kdy lze pro přenos dat přes HSPA využít dva přenašeče a tedy fakticky zdvojnásobit poskytovanou rychlost (nikoliv kapacitu). Až potud je Release 8 jen logickým vývojem Release 7.

Pokračujte ve čtení článku…

Jak mi svítilna Fenix zachránila zadek

Tohle je příhoda, jaká se jednou stát musela, jenom jsem nevěděl, kdy a jak to přijde. Už to vím. Jednou z našich reinkarnací je prodej speciálních svítilen, povětšinou značky Fenix. Ponechám teď stranou souvislosti, jako jak jsme na to došli, proč a nač takovou svítilnu – ti, co potřebují, vědí, ostatní nechť si nakoupí ve vietnamské tržnici a uloží si nás do bookmarků pro použití po první větší akci.

Tentokráte jsem to byl já, kdo svítilnu ocenil. Začalo to civilně. Jeli jsme autem do Itálie, k moři, ukázat Vojtovi vlny a hrady z písku. A aby to bylo v pohodě, tak jsme jeli na noc. V pohodě to nebylo. Celou cestu pršelo, průtrž jak průjem. Dálnice od Řezna zasekaná jak svině, v jednu hodinu ráno hustá kolona do ještě hustšího deště. A takhle jsme se táhli až do Alp. Tam déšť jen zhoustl a kolonu oblažily kamiony. Jelo se fakt moc fajnově, do toho ještě vichr a já jel s velkým autem, žádný sporťák, takže na boční vítr háklivé, do toho kulové vidět, stěrače nestíhají.

No a někde za Solnohradem, v průsmyku Kurwaviks, mi najednou upadnul stěrač před oknem řidiče. Abych připomněl situaci: už nepršelo, už chcalo, kolona jak smrad před dotační komisí. Prakticky okamžitě jsem nic neviděl. Chvála bohům, o chvilku později byl výjezd na parkoviště, takže jsem ten kus uřídil podle obrysovek kamionu a vykloněný na sedadlo spolujezdce. Lahůdka.

Na parkovišti se ukázalo, že ze stěrače vypadla taková ta plastová mezivložka, která ho drží na té kovové tyčce stěrače. Světe div se, neměl jsem náhradní. Světe div se, nešla mi oddělat ani ta od spolujezdce, protože je jiná i protože jsem neuměl zdvihnout stěrače (teď už vím, že poloha pro výměnu se zajistí otočením voliče po vypnutí motoru, ale to jsem našel o dva dny později v návodu).

No a co teď. Pršelo jako… no jako v průsmuku v Alpách. Prostředek noci, všichni na prášky, já na přesdržku komukoliv. Naštěstí jsem měl firemní svítilnu, vzal jsem si ji ve skladu dva dny před odjezdem pro každý případ – a po pravdě proto, že děti baví si s ní hrát, takže jsem doufal, že by mohla zabavit Vojtu. Teď zabavovala mne. Přepnul jsem ji na nejnižší výkon (tenhle trik znám, na nejvyšší si za chvíli spálíte hubu), strčil jsem si ji do pusy a začal jsem rozebírat ten stěrač. To je ta výhoda svítilny, že je mrňavá a udržíte ji v puse. Ukázalo se, že by stačilo mít provázek a svázat stěrač s tou tyčkou, protože v tyčce je díra a provléknout to tamhle a ještě tady a naproti, aby to nevypadlo, by mohlo jít. Jenže kde vzít ve tři ráno v Alpách provázek?

Tak dlouho jsem žvejkal poutko od svítilny v hubě, až mě to napadlo. Odvázal jsem to poutko ze svítilny a poutkem jsem přivázal stěrač. Drželo to parádně. Před rodinou jsem se zatvářil, jako že to byla rutinní a očekávaná operace na vozidle, stokrát nacvičená, v duchu jsem se pomodlil a jelo se dál.

Happy end? Vyrazili jsme na cestu, za půl hodiny jsem dorazil na benzinku, tam jsem zjistil, že ty vyděrači chtějí za stěrač neidentifikovatlného rozměru dvacet ojro, tak se jelo dál. Stěrač svázaný poutkem od svítilny mám dodnes, vydržel i cestu zpět i teď pojíždění po Praze. Tímto se omlouvám Petrovi, nebudu už mektat na to, že ty svítilny jsou military grade. Mimochodem, byla to Fenix PD22 🙂

Proč jsem si na to vzpomněl? Chtěl jsem to své patentní uchycení vyfotit a zůčastnit se naší letní fotosoutěže, jenže jednak už skončila a druhak by mě stejně diskvalifikovali. Tak alespoň takhle si vzpomenu na Fenixe v Alpách… 🙂

 

Startupy na vrcholu hype křivky

Podívat se do tváře českým startupům chce v poslední době stále více odvahy. Spolu s tím, jak o “startupy” začal být zájem nejenom mediální, ale i investiční, se staly samy o sobě produktem, tedy došly do stavu, kdy není třeba vygenerovat produkt startupu a ten úspěšně zhodnotit, ale sám startup je produktem, který je zhodnocen. Vypadá to, jako formální, drobná změna, nicméně toto posunutí zhodnocení o jeden krok také znamená, že z onoho zhodnocení vypadají všichni po tomto kroku následující, například investoři. A to je (minimálně pro ně) špatná zpráva.

Jistou alergii na startupy jsem si vypěstoval v Lupě záhy po spuštění přílohy Startupy. Bylo obtížné, ne-li nemožné dostatečně často najít startupy, které by vypadaly životaschopně či alespoň z nich zůstat pozitivně naladěn. Neopakovat pořád do kola těch několik, které se uchytily a stoupají když ne k závratním sanfranciským výšinám, tak alespoň ke smíchovskému docenění. Bylo příliš časté, že jsem se setkával s představami tak naivními a přitom tak houževnatě hájenými spolu s výčitkou, že jsem negativista a nechci podat pomocnou ruku. Asi nejlépe se to projevilo v momentě, kdy padla první otázka z tradiční triády: “A jak máte rozmyšlený marketing produktu?”.

Rozumějte dobře – u startupu ani tak není podstatné, zda redaktor věří produktu, ale zda uvěří tomu, jak se bude produkt marketovat, obchodovat a substituovat. To, že je produkt totální békovina, není nutně podstatné. Již při počátcích experimentů s televizí v USA (to bylo ještě ranné dvacáté století) se objevovaly oprávněné pochybnosti renomovaných odborníků o tom, zda pro něj bude možné sehnat dost uživatelů, protože je zhola nemyslitelné, aby se americká rodina večer shromáždila u takové bedýnky. Takže první otázka zní, jak bude dotyčný startuper produkt (o němž víme, že není podstatné, o co jde) marketovat?

Správné odpovědi se mohou významně lišit. Váš bratr může být Miroslav Kalousek, takže se produkt zavede jako povinná součást videoloterijních terminálů. Mohli jste se domluvit s idnesáky či seznamáky, že to budou propagovat ve svých službách nebo máte dvacet mega na reklamu. Případně máte financování na pět let dopředu a jak vám, tak investorovi je počet uživatelů fuk. To všechno jsou smysluplné odpovědi (i když u nich vznikají podotázky, jako co když Kalouska vyhodí nebo co když investora přestane bavit dělat pět let charitativního vola – to tehdy, když není odpověď založena na čistě náklad-výnos orientované rovině, ale těžko replikovatelné výhodě).
Potíž je v tom, že většina startupistů má prvotní představu “napíšete o tom přeci na Lupě”, doplněnou o “komunita si o tom dá vědět”. Jaká komunita? Jak to zajistíte? Vy se znáte s tím týpkem z Engadget či TechCrunche? Nebo máte ponětí, jak jim natlačíte právě to své, když podobných avíz dostávají desítky denně? Opravdu je ten váš produkt tak cool, aby se sami přetrhli o vás napsat?

I druhá otázka triády má řadu správných odpovědí. Jak dotyčný produkt vydělá, jestli dostatečným množstvím předplatitelů, reklamou nebo tím, že se o pár let později střelí zvučné a po něm šílící velkofirmě, je vlastně fuk a víra v jednotlivé odpovědi vyjadřuje hlavně víru a ne/zkušenost investora s tou kterou metodou zhodnocení. Jistě, i dnes lze vydělávat na reklamě, když víte, jak. I dnes lze střelit krávovinu velkozvučné firmě, když máte kontakty a vyčíhnete dobu i produkt. I dnes lze prodávat službu za předplatné, když víte, jak to prodávat tak, aby náklady na prodej a akvizici zákazníka nepřevýšily výnosy z takové akce. Řada českých startupistů si nejenom neuvědomuje, že by měli mít rozmyšleny a zmapovány úskalí svého modelu financování, ale často ani to, že by nějaký model vůbec mít měli. A že není ani tak důležité vymyslet převratný model, jako jej dobře, kvalitně uplatnit. Jenže něco takového těžko vysvětlit, protože slovní spojení “dobře a kvalitně uplatnit” si já i dotyčný rádobystartupista představujeme úplně jinak. On vyvěšením nápisu 4,95 USD/monthly, já ve formě kvalitně zpracovaného modelu prodeje, CRM, zákazníckou podporu, billing a všechno mezi tím.

Do třetice substituce. Uvědomuje si dotyčný začínající podnikatel, jaký produkt chce nahradit, jaké přinese proti nahrazovanému výhody a jaký produkt může potenciálně nahrazovat ten jeho? Tedy to, jaké jsou bariéry přijetí nového produktu a na jaké frontě se válčí? Kdo je konkurence přímá, nepřímá a tedy i to, jaké výhody zviditelnit a jaké faktory potlačit, protože budou nevýhodou? Zpravidla o ničem z toho nemá dotyčný páru. V lepším případě se dozvím o pár podobných konkurentech aplikace na vyhledávání taxiků v okolí, jen málo úvahy je věnováno tomu, proč bych měl použít právě tuhle aplikaci místo prostého zatelefonování na dispečink.

Tápání v těchto třech základních okruzích pro mne bezpečně znamená, že celá záležitost je odsouzena k neúspěchu, i když zázraky se nevylučují. Prošel jsem namátkou projekty, které jsem za poslední dva roky potkal a které onu váhavost nad triádou vykazovaly. Většina z nich je ve stavu klinické smrti, menšina k ní směřuje. Jak poznáte u startupu směřování ke klinické smrti? Snadno: nic se neděje, nic se nemění. To, že službu stále někdo používá, není podstatné, podstatné je, že zákazníci nerostou exponenciálně, ale lineárně.

Startupy jsou principiálně riziková věc. Většina z nich neuspěje a to je danné i u těch amerických. Hloupé je, že by měly neuspět ne kvůli nezvládnutí či snad absenci základních obchodních mechanismů, ale kvůli tomu, že jejich revoluční myšlenka byla až příliš revoluční, doba na ni nenazrála nebo s ní uspěl někdo rychlejší, dynamičtější, šťastnější.

Proč se tak stalo? Abych řekl pravdu, soudím, že je na vině přílišná podpora okolí spojená s webtržnickou mentalitou “to bude stačit, to někdo koupí”. Poptávka po startupech převyšuje nabídku, laťka jde dolů. Vypořádat se s tím budeme muset větší ostražitostí, zvýšením laťky, obezřetností vůči bullshitům. Smyslem není generovat startupery, ale funkční startupy, které se stanou funkčními společnostmi.

Čest těm, které k tomu míří i u nás…

Zlatá éra weblogů 4: Chytré agregátory blogů a zpráv

Zastavme se ještě na chvíli u vyhraňování blogů oproti klasickým médiím. V roce 2004 jsme ještě ve fázi, kdy svou pozici vůči mainstreamovým médiím hledaly blogy. Jen o pár let později už tomu bude opačně.

V jednu chvíli se zdálo, že budoucností digitálních médií je chytrý agregátor, který bude třídit a skládat stránky z blogů podle toho, jaká témata vás zajímají. Ostatně, podobných pokusů se od roku 2002, kdy Google představil „výstřižkovou“ službu News (v podobě Zprávy od roku 2007 i v češtině) objevila v zahraničí celá řada.

Pokračujte ve čtení článku…