Bláznův turboúvod do UMTS pokračuje: IMS aneb IP Multimedia Subsystem

Uvědomil jsem si, že by bylo vhodné udělat odbočku k IMS, neboli IP Multimedia Subsystemu, protože přechod na All-IP je v UMTS důležitá myšlenka, kterou se mi nechce vám zatajovat. Opět plaveme po povrchu, ale našel jsem svůj vlastní a nikdy nevydaný článek, kde všechno rozebírám důkladněji, takže až se mi ho podaří překopat z Wordu do čitelné podoby a jestli na to nezapomenu, bude tu více hardcore čtení. Tedy článek, je to popis struktury UMTS sítě o tlouštce menší knihy, takže zase tak brzy to nebude 🙁

Celý článek věnovaný IMS si můžete přečíst zde.

Mobilní sítě jsou stejné mystérium, jako jiné esoterní víry

Včera jsem dostal několik připomínek, že poslední spoty věnované UMTS jsou sice megazajímavé, ale také meganesrozumitelné. Baba – taková je již podstata magie, že se kryje slůvky a zaklínadly laikům nesrozumitelným, neboť nějak se vrstva privilegovaná od chátry odděliti musí, říkají klasikové magie v družné diskusi nad korbílkem časně před svítáním…

Abych to upřesnil. V pondělí vyšel v Týdnu můj článek věnovaný bezdrátovým sítím, který jsem v souladu se zadáním napsal pro naprosté laiky a s omezeným rozsahem 10 tisíc znaků, což je dost i málo. Samozřejmě jsem záhy dostal několik ohlasů typu “jak jste tam mohl nenapsat, že karta Fuckin-Tuckin XY nejede 11 Mb/s, ale jen 9,5 Mb/s, protože…” A tak jsem si potřeboval trochu spravit náladu napsáním článku, který bude odborně na úrovni a to pokud možno pochopitelný jen těm pár lidem, kteří jsou dost hluboko.

Psát článek pro laiky je vždy velmi nevděčná věc, protože hodně lidí má dojem, že nelze laikům sdělovat mystéria a že teprve pochopením jazyku mystéria smí laik překročit hranici sakrálního prostoru a stát se účastníkem mystéria. Velmi poutavě to na jiném mystériu přibližuje čaroděj Istred: “…kdyby se prozradilo, že takovou roli může stejně dobře splnit i prasečí krev, která se dá, samozřejmě, získat i mnohem snadněji, začala by s čáry experimentovat kdejaká holota. Ale když ta holota musí získat tu tak fascinující panenskou krev, dračí slzy, jed bílých tarantulí, vývar z usekaných ruček nemluvňat nebo z o půlnoci vykopané mrtvoly, tak si to nejeden rozmyslí.” (Kdo poznal?)

Ano, věřím docela tomu, že vztah mezi technickými odborníky a laiky se zcela podobá klasickému vztahu mezi sakrálnem a profánnem, čemuž v obouch případech slouží jazyk mystéria, umělá hranice oddělující privilegované od chátry.

Snadno nazříme, že toto oddělení nemůže být, už z podstaty omezenosti lidské existence, naprosto striktní a nepřekročitelné, že je naopak žádoucí, aby z řad laiků ti nejlepší prošli cestou zasvědcení a stali se nositeli mystéria. Otázkou ovšem je, jak toto zasvěcení má probíhat. Tradiční mystická škola dbá na co nejdramatičtějším průběhu naplněném odříkáním, strázní a pokorou. Středověké školství se v tomto ohledu nechalo plně poučit a veškeré vzdělávání založilo na tomtéž, což nebyla z počátku zcela špatná myšlenka, protože působila krajně selektivně a mezi vzdělancem té doby a průměrným člověkem byl diametrální rozdíl, kýžený to stav mystické tradice.

Byli ovšem lidé, kterým se zazdálo vpravdě kacířsky, že obecně vyšší užitek bude, pokud hladina vzdělání bude vyšší a toho je třeba dosáhnout zjemněním zasvěcovací cesty. “Škola hrou”, pravil Komenský, načež ho katolická lobby vypakovala ze země a ponechala po dnešní časy školu a rákosku v jednotě.

Jsem téhož kacířského názoru – zasvěcení lidem má přicházet ve formě srozumitelné, nikoliv selektivní, protože mobilní a bezdrátové sítě, ačkoliv samy o sobě jsou mystériem, nejsou mystériem výlučným ani tajným. Společnosti neplyne žádný prospěch z toho, že jen přísně uzavřená skupina tomuto mystériu rozumí. Prospěch z toho plyne pouze společnostem – těm firmám, které v mystériu jsou, jsou ve vnitřním kruhu a nechtějí, aby osoby z vnějšku do kruhu vstupovaly dále, než nakolik strážcové kruhu vnitřního povolí.

Výsledkem je nutný střet názorů, protože moje činnost je v podstatě činností podvratnou. Laicizuji mystérium, sděluji jej ve formě pochopitelné a to je ochránci mystéria považováno za hřích, který je třeba ztrestat, nejlépe pak pochybností o tom, zda takový hříšník vůbec je schopen explikovat mystérium, když jej sám není hoden a tedy jej vlastně ani nedosáhl.

Co dodat, kromě poznání, že zákony platná pro mystéria stará tisíciletí, jsou v platnosti i pro mystéria novodobá, pro “technické kulty”. Samozřejmě, že článek o HSDPA by mohl být pochopitelný i laikům, ale musel by být podstatně delší a mne osobně by nedělal takovou radost tím, že do tak krátkého úseku se mi podařilo vměstnat tak obsažné sdělení. Otázka tedy zbývá, co jest lepší: zda delší a pracnější článek, který ocení řádově více lidí, nebo kratší a technicky údernější článek, který ocení jen těch 12 lidí svítících tu do UMTS dostatečně hluboko?

Abych nevypadal jako pitomec, pro jednou jsem napsal ten článek dle vzoru dvě. On to je opravdu mnohem menší problém, než ten článek napsat tak, aby ho pochopil i laik.

PS: A k těm esoterním vírám – i mobilní sítě jsou vírou. Opravdu rozumíte všemu tomu, jak fungují? Nebo jen věříte tomu, co jste se někde dozvěděli jako výklad jejich funkčnosti?

Podpora HSDPA v UMTS Release 5

HSDPA jako další štace ve zrychlování UMTS dat je podle některých producentů za rohem a je dokonce pravděpodobné, že české UMTS sítě s HSDPA odstartují. Tedy, pokud se všechno stihne, že …

Upgrade UMTS Release 99 na HSDPA je teoreticky poměrně jednoduchá věc, protože HSDPA může koexistovat na stejném RF přenašeči, jako Rel99 UMTS. Tomu pomáhá dynamické sdílení kódu u HSDPA, takže zdroje se sdílejí mezi Rel99 i HSDPA. Instalace HSDPA se dotýká hlavně NodeB, které se musí uzpůsobit na novou subvrstvu MAC (MAC-hs), zatímco zbytek RNC si vystačí prakticky jen s  Rel99. Doslovně to samozřejmě není pravda, protože fukcionalita řízení přístupu k médiu MAC je v Rel5 rozdělena mezi NodeB a RNC, zatímco u Rel99 zůstává jen na RNC. NodeB v Rel5 přebírá zodpovědnost za ty části MAC, které jsou kritické na zpoždění a výkon, ty jsou tedy vyčleněny v MAC-hs a jsou blíže mobilnímu terminálu. Jde například o rychlé plánování Fast Scheduling nebo CQF – Channel Quality Feedback, Zpětná informace o kvalitě kanálu.

To je docela důležitý poznatek, protože přizpůsobení NodeB pro HSDPA obnáší update pro podporu basebandu (sakra, jak se to překládá?) a zpracování MAC-hs. K tomu není nutný hardware upgrade, takže se může update distribuovat vzdálenou instalací, v horším případě jsou potřeba nové baseband karty. RNC bude potřebovat jen úpravu software, jádro sítě zůstává nedočteno a další úpravy čekají až terminály, které musí podporovat HAR-Q, multikódy a zpracování HSDPA podle jedné z dvanácti HSDPA tříd, do kterých chtějí patřit.

HSDPA z pohledu terminálu

Tenhle obrázek nemá prakticky žádný smysl a můžete do něj hledět po libosti, nic z něj nevykoukáte kromě toho, že dva mobily se překvapivě připojují na NodeB, překvapivě tam tečou nějaká signalizační data a je tam nějaký TTI (Transmission Time Interval), který jsem vám mazaně zatajil a v němž se upřednostní signálově lepší mobilka. Jenže článek s obrázkem vypadá líp…

Jen abychom věděli a znali – klíčové elementy HSDPA jsou:

  • High-Speed Downlink Shared CHannel (HS-DSCH) – nový typ transportního kanálu. Ten umožní několika uživatelům sdílet kanál na vzdušném rozhraní o špičkové rychlosti až 14 Mb/s.
  • Fast scheduling – plánování je přesunuto z RNC na NodeB, takže síť se dozví rychleji o změnách v podmínkách příjmu na straně terminálu.
  • Fast Retransmissions a H-ARQ – Znovuzaslání dat při nemožnosti dekódovat paket dříve řešilo RNC, nyní ho také řeší NodeB. Tím se zase zkracuje doba potřebná pro znovuzaslání vadných dat. H-ARQ je Hybrid Automatic Repeat Request.
  • Channel Quality Feedback
  • Adaptivní modulace a kódování

Výsledek toho všeho povídání – HSDPA nabídnou v UMTS Release 5 síti teoretickou sdílenou rychlost až 14,4 Mb/s. V praxi samozřejmě podle toho, co utáhne mobilka, spisovně terminál. A taky podle toho, kolik lidí bude sdílet atd atd, jak je u rádia obvyklé.

V praxi se počítá, že maximální propustnost UMTS Rel99 je na makrocele zhruba 900 Kb/s (teoreticky 2 Mb/s), HSDPA s plánováním Round Robin je na cca 1,5 Mb/s, proporcionálně spravedlivé plánování vytáhne až 2,2 Mb/s a pokud se použije telefon s dvěma anténami, dostane se 3,5 Mb/s agregované průměrné propustnosti na 5 MHz širokém přenašeči.

Termín HSDPA se naučte, protože pro UMTS a jeho další naděje do budoucna je to jedna z nejčastěji vzývaných manter v boji o rychlodatovou mobilní přízeň…


Příště: kdo je jak s HSDPA daleko…

Caller Name Identification – identifikace jména volajícího

Zapoměl jsem dodat, co je to CNI. Caller Name Identification. Myšlenka, že volající stanice by se měla identifikovat nikoliv jen svým číslem, ale také jménem. Jméno by samozřejmě každý uživatel mohl na svém mobilu nastavit libovolné a při sestavování spojení by se signalizačním kanálem přenášelo i jméno volajícího nebo spíše to, co by měl nastavené v telefonu, třeba jeho přezdívka plus URL na XML dokument s dalšími daty o volajícím jako je věk, město, stát, fotka, narozeniny, záliby. Samozřejmě v případě, že by to považoval za užitečné vyplnit. Třeba pro nějaké budoucí použití typu uložení narozenin člověka do kalendáře.

Když dnes přichází hovor, snaží se mobilní telefon příchozí číslo porovnat se seznamem čísel uložených v paměti či na SIM. Pokud tam není, zobrazuje se jen číslo. Proč by se ale mělo zobrazovat číslo, když lze bezkonflitkně přenášet i rozšířené informace, jako je jméno? Je to velmi jednoduchá služba, která by podle mne měla více zájemců, než všemožné multimedia broadcasty. Že by byla na UMTS až příliš jednoduchá?

Problém návrhu CNI je v několika aspektech. Zaprvé 3GPP si nějak zvláště neoblíbilo nezávislé návrhy. Už proto, že kdyby se CNI schválilo a jednotlivec na něj držel patent, byl by to pro něj hezký roční příjem. A také proto, že jednotlivci většinou navrhují jednoduché věci, které nelze dobře zaúčtovat a jsou vlastně jen službou pro uživatele, zatímco výrobci i operátoři potřebují tlačit fíčury, které lze ocenit a prodávat, rozhodně ne něco zdarma vylepšovat. Zatřetí standardizátor tvrdí, že přenos textových jmen po signalizaci by měl být harmonický s identickou službou v pevné síti. Ta ovšem stále ještě neexistuje a kdo ví, kdy bude. Argument překladu signalizace (nebo ztráty v případě absence překladu) bohužel neobstál.

Škoda. Nakonec prý bude nejlepší počkat, až návrh podá nějaká velká firma a prosadí jeho schválení. Takže mobilní telefony se jménem ještě nějakou chvíli identifikovat nebudou 🙂

UMTS Release 6

V září měl být zmrazen další update UMTS standardu nazývaný Release 6, šesté vydání. To zmrazení – frozen – je baladický opis toho, že s dalšími návrhy na rozšíření si od doby zmrazení máte dát svátek a počkat si na další Release. Jenže pořád se něco posouvá…

Hlavní částí Rel. 6 je specifikace Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS). MBMS umožní dodávku jednoho obsahu na více terminálů za použití pouze jednoho radiového zdroje, jde tedy vlastně o jednosměrnou distribuci obsahu point-to-multipoint. Počítá se s tím hlavně pro TV/Video/Audio. My prozaici tomu říkáme DAB na 3G frekvencích.

Další klíčovou funkcí bude Enhanced Uplink for Dedicated CHannels (EUDCH). Tato funkce by měla pro IP transport znamenat zlepšení pokrytí versus průchodnosti a také zpoždění u přenosu dat při odesílání, tedy na uplinku, jak z názvu možno usoudit. EUDCH požaduje pro svůj provoz podobné funkce, jako HSDPA, tedy adaptivní modulaci, hybridní ARQ, TTI, QoS atd. Ostatně, HSDPA a EUDCH by do budoucna měly být jedno pro druhé.

Dále už jde o drobnější vylepšení, ta zahrnuji Generic User Profile (GUP), rozšířené specifikace přijímače (obsahují diverzitu přijímaného signálu), rozšířenou podporu integrace s WLAN, sdílení přístupu k síti, rozšíření podpory SIP, WideBand AMR, dále záležitosti spojené s Instant Messagingem, PTT over Cellular, služby paketového streamingu atd. A také nouzové hovory v paketové síti.

No a pokud bychom dumali, co se do Release 6 nevešlo a čeká nás v Release 7, pak asi nejdůležitější bude provázání IMS s pevnou sítí. Myšlenka totiž je taková, že by operátoři mohli skrze IMS totálně konvergovat mobilní a pevnou síť, čiliž byste přijímali hovor z pevného či mobilního telefonu zcela dle vlastní libosti a bez ohledu na číslo, na které vám bylo voláno. Samozřejmě v případě, že se na tom dohodne mobilní a pevný operátor. Ergo funkce na rok 2015. Ostatně, ani ten zbytek Release 6 nebude v praxi jen tak brzy.

Bohužel, můj návrh CNI se ani letos do standardu neprotlačil 🙁 Asi jsem málo lobboval…

Eurotel spláchnul z CDMA sosače P2P sítí

Už ve středu někdo na Marigoldu obspamovával diskusní fórum vyhlášením stávky proti Eurotelu, an omezil stahování z P2P sítí přes CDMA. Asi tři aktivnější jedinci od té doby pilně spamují řadu dalších diskusních fór s dojmem, že Eurotel se z toho posadí na pozadí a omezení zruší.

Co se stalo? Eurotel začal kriplovat provoz na určitých portech, jež používají P2P sítě, zejména DC. Díky tomu snížil rychlost stahování v těchto sítích na řádově 1,5 Kb/s. Následně vydal tiskovou zprávu s tím, že hluboko v noci rychlost zase povoluje na plno.

Souboj sosačů s Eurotelem vidím jako předem prohraný a ostatně s Eurotelem souhlasím a za řešení, které nastavil, mu tleskám. Mohl najít řadu horších řešení a ze všech těch špatných zvolil to, které mi připadá nejméně špatné. Omezil selektivně sosače a pro ostatní nechal rychlost i datové limity bez omezení. Frikulíni, kteří ho chtějí roznést na kopytech zaživa, nechť si přečtou smlouvu, kterou podepsali. A jestli stojí o přízeň médií (už tak obspamovaných), budou také těžko hledat argumenty, protože situace je v tomto případě jasná: rádiové rozhraní má omezenou a sdílenou kapacitu, což je podstatný rozdíl například oproti ADSL. A když se něco sdílí, musí se k tomu všichni chovat podobně, aby takové sdílení mělo smysl. Sosači se chovali výrazně jinak a degradovali službu pro ostatní. Vzhledem k tomu, že Eurotel službu nezamýšlel pro sosače, ale pro normální uživatele webu, není filtrace portů pro P2P nijak překvapující.

Navíc zástupci sosačů budou těžko vysvětlovat, jak hnusný počin od Eurotelu to byl. Eurotel filtruje porty běžných P2P sítí, kde se sdílí a stahuje z 99% kradený obsah. Bittorent příkladmo jede slušně, normální FTP také. Chcete si stáhnout jednou za měsíc ISO distribuci vašeho oblíbeného Linuxu (ana častěji nevychází)? Račte, rychlost je plná (a toto je oblíbený argument sosačů). Proč byste ji sosali přes DC, když ji můžete sosnout přímo ze stránek výrobce přes FTP/HTTP. Křičet “Eurotel nám nedovolí krást” není zrovna nejlepší slogan občanské angažovanosti.

A eurotelí omezení nakonec prospěje i samotné P2P komunitě, protože kvůli výraznému nepoměru rychlostí pro stahování a odesílání dat se nedá čekat, že by sosač na CDMA zpřístupnil obšťastnil mnoho stahováníchtivých kolegů.

Suma sumárum považuji řešení Eurotelu za povedené a vcelku očekávatelné. Komunismus opravdu nefunguje a to ani v 3G sítích (berme to jako praktický důkaz)…

Update: a spot na VÚČAKO věnovaný témuž rovněž nelze minout

Případ Dolphin Telecom – konec civilní PAMR TETRA

Když se spouští nový projekt, je kolem toho většinou velká presska – spousta lidí od PíáRu rozesilá materiály a dává rozhovory, jak že je to skvělý projekt se světlou budoucností. Asi jste si povšimli, že když se o pár měsíců či let (dle výdrže investora) smetají ze stolu nedojedené zbytky, nebývají novináři v první řadě takové derniéry. Věru, umírajícím projektům už se pozornost nevěnuje. A tak jsem se rozhodl zašátrat po některých známějších a osvěžit nám všem paměť.

Případ první se jmenuje Dolphin Telecom. Nás se prakticky nikdy netýkal – šlo o firmu, která dostala v mnoha západoevropských státech TETRA licence na PAMR, tedy civilní radiovou síť. Dolphin byl pokládán za největší důkaz úspěchu TETRA technologie na poli PAMR, Dolphin rozesílal nadšené tiskové zprávy, jak to bude báječné, až se řidiči kamiónů po celé Evropě dorozumí za jedny peníze se svojí centrálou. Když jsem viděl britský pilot a projekt, slintal jsem blahem. Bylo to nádherné. Mělo to drobnou a obvyklou vadu – finanční. Bylo potřeba investovat do TETRA stanic a jen málokterá firma potřebovala tak rychlé a časté spojení se svými zaměstnanci, aby se jim vyplatilo přejít z o něco méně pohodlných, ale již zainvestovaných mobilů. Dolphin držel licence v Francii, Německu, Británii, Belgii, Španělsku a Portugalsku. Pak tahle akce začala mít problémy – kolem roku 2000 začalo být zřejmé, že Dolphin své ambiciozní plány sám neutáhne, když se pohyboval ve všech svých sítích dohromady na hranici 300 000 klientů.

Článek měl být původně krátký, ale protože je to spletité téma, maličko narostl, takže pro pokračování jest třeba kliknout na ten link vlevo. A anketka je tu pro všechny…

!++3++!

Pokračujte ve čtení článku…

Eurotel Data Express i ve verzi CDMA2000 EV-DV (vlastní úprava)

Včera jsem se zmocnil jednoho modemu GTran a aktivace Eurotel Data Express, doma jsem všechno instaloval na svém notebooku dle přiloženého návodu a ejhle, všechno fungovalo na první zátah. Tedy až na to, že doma nemám v obýváku stabilní signál a bylo třeba připojit tu prutovou anténu, která opravdu výrazně pomáhá.

Nerad bych se opakoval ve chvále a informacích, které zní odevšud jinud. Ano, jede mi to rychle jako z praku, průměrně kolem 3-400 Kb/s a i mně ta rychlost v průběhu stahování samotného kolísá. Na velká slova o rychlosti je ale zatím docela brzo. Průměrný ping se pohybuje kolem 140-160 ms a toto zpoždění je velmi stabilní, pingal jsem hodinu a v podstatě jsem se mimo tyto hodnoty nedostal, vyjma zaváhání cílového serveru.

Zajímavý byl pokus s přechodem na EV-DV, tedy Data Voice. Zkusil jsem totiž VoIP telefonii přes Data Express. Nejdříve Softphone a SIP protokol, pak Fayn a jeho H.323 – obojí šlapalo bez problémů, dokonce jsem při tom měl nahozený Overnet a linka se poprala s tím, že odesílal data do internetu rychlostí tak 4 KB/s při telefonování. Bohužel jsem neměl sluchátka, takže reprodutkory mikrofonu trochu vazbily, ale to byla chyba mé sestavy. A v případě X-Lite (SIP program) jsem si bohužel nějak vypnul mikrofon a pořád nemůžu přijít na to, jak ho dát zpět (ne, není to ztlumení ve Windows), takže mne protistrana neslyšela. MaLér o našich pokusech informuje zde.

Pitomá je ovšem nestabilita. Od lidí z Eurotelu jsem se dozvěděl seznam triků, takže jsem již věděl, že modem se nebude nabíjet poté, co spustíte GTran program a že nabíječku je třeba připojit ještě před tím. Také jsem věděl, že vypnutí modemu pro slabé baterky může shodit nějaké staré notebooky. Moje dva měsíce stará IBM R50 to ale také nepřežila a vypnutí modemu při vyčerpání baterií ji shodilo do Blue screen. Problém byl v tom, že modem se snažil upozornit notebook, že by měl přejít do Power Save režimu a notebook s XP to nějak nerozdýchává, protože ho modem neupozorňuje zrovna korektně. Měla by to spravit nová verze ovladačů. Ku stažení u Eurotelu.

Další fintou je, že se mi modem nedaří zapnout, když je připojený k vypnutému notebooku. Je třeba nejdříve zapnout notebook, nebo odpojit kabel z modemu a zapnout jej. Ale to už je, řekl bych, maličkost.

Finta se současným zapojením modemu a jiného síťového připojení, kdy najednou modem shodí spojení, mne postihla rovněž, nicméně jsem ji záměrně evokoval. Vskutku CDMA nemá rádo, když mu do sítě běží paket s jinou zdrojovou adresou, než jakou CDMA síť přidělila. Bohužel dostupná literatura je k tomuto velmi skoupá na informace a z několika zmínek pouze soudím, že síť si domyslí, že uživatel ukončil spojení, maje jinou adresu a aby šetřila zdroje, ukončí spojení i na své straně. Nicméně na tomto vysvětlení netrvám, literatury přímo k EV-DO je velmi poskrovnu v mé knihovničce 🙁 Lze to ošetřit firewallem, Radek Hulán slibuje, že postup dá na svůj weblog, ostatně i on zde recenzuje CDMA.

Na Root.cz najdete mini How-To pro Linux. Modem je veskrze standardní seriové zařízení, takže jde rozchodit pomocí AT příkazů, jejichž seznam je zde (v PDF). Jen mám mírné podezření, že modem je akorát standardní Qualcomm čipová sada osazená na desce a k tomu čtveřice konektorů (kromě USB, napájení a antény je tu ještě konektor pro GPS, jenž je k ničemu). Pardon, ještě displej – celkové provedení ale nic moc a problémy s ovladači tedy nejsou zrovna nejmenší. O digitálním podpisu pro XP si ovladače mohou nechat jen zdát.

Pravdou ale také je, že když se vyhnete těmto nástrahám, funguje Data Express opravdu jako datový expres. Pro stahování web stránek je zcela porovnatelný s pevnolinkovým připojením jako je UPC Chello, protože web stránky se holt už o moc rychleji při vyšších rychlostech připojení nestahují v poměru k režii protokolu a jejich vykreslení, poznat je to samozřejmě při stahování souborů. Žádnou online hru jsem nezkoušel, žádnou nemám, takže nevím, jak to bude pro hraní…

Poznámka na závěr: stejně rychle, jako Data Express funguje, se také prodává. Eurotel včera konstatoval, že zájem předčil jejich očekávání, přesná data ale zatím po jednom dni říci nechtěl. Z prodejen vím, že se CDMA prodává velmi dobře, v některých prodejnách dokonce vyprodali už první den a museli se nechat znovu zavážet. Prý mají zájem hlavně noví zákazníci. Snad to není jen kumulovaný zájem a bude to zájem trvalý, protože služba zatím vypadá opravdu moc hezky.

Marigoldí diskusní fórum o CDMA je zde.

První praktické zkušenosti s CDMA

Michal mi přeposlal první zkušenosti s CDMA, takže:

Jede to v průměru 512kbps neslo to pod 300kbps.
Ping bez zatizeni 100-150ms v zatizeni 100-300ms.
Coz vse je oka, instalace dobra bez problemu za par minut jedete.
Bohužel nejede na tom VPN (ani IPSec, ani PPTP)! Tak jsem volal na podporu a opravdu to mají zakazane a nemuze mi rici zda to nekdy pojede.

Diskusi na toto téma i se zkušenostmi lidí má Mobil.cz a zde i MobilManiaci. Ach ach, já se na to těším 🙂 Ještě jsme si slíbil napsat článek o tom, kterak Eurotel k licenci přišel, pokud je tu někdo pamětník, klidně pište (i do komentářů i emailem)…

Eurotel spouští první 3G síť u nás – CDMA2000 EV-DO

Na včerejší tiskové konferenci Eurotel spustil první českou komerční 3G síť a sítí třetí generace zůstává bez ohledu na to, že v ní neběží hlasové volání. O rychlá data se stará a stará se o ně dobře.

Je zbytečné, abych opakoval ceny a další podrobnosti, které přinesl  Mobil.cz zde v online zpravodajství – mají zde i článek o tom, jak CDMA2000 EV-DO funguje (trochu stručný, asi bude pokračovat).

Především je nutno poznamenat, že tiskové konference jsou čím dál tím veselejší. Když se přihlásil Jiří Peterka, stačilo dívat se do tváře D. Duroně z Telecomu, abyste věděli, na co se Peterka hodlá zeptat. Většina novinářů padla smíchy ještě před tím, než se Jiří Peterka stihl zeptat. Za výrok tiskové konference bych označil odpověď Eduarda Ecka, ředitele strategie Eurotelu, na otázku, co říká Eurotel na žalobu T-Mobile u Evropské komise a jestli se nebojí, že budou muset službu zrušit. Eduard Eck pravil: „Nevíme nic o žalobě, víme o žalování.“ A bylo jasno…

Humorným momentem také bylo, když se někdo z novinářů ptal na EDGE a Eck jen suše konstatoval, že EDGE je minimálně čtyřikrát pomalejší, než Data Expres (CDMA) a že v něm Eurotel zatím nevidí ekonomickou perspektivu. Na znovu položený dotaz, zda jej spustí do konce roku i Eurotel, Eck odpověděl, že jedině v případě, když se změní ekonomické parametry.

To je samozřejmě filosofická otázka do diskuse – budou lidé raději používat pro datové připojení samostatný CDMA modem, nebo citelně pomalejší EDGE integrované ve vlastním mobilním telefonu? EDGE má samozřejmě tu výhodu, že bude v dražších (a do budoucna všech) mobilech vestavěno, takže můžete datovat, aniž byste si objednávali CDMA. Na druhou stranu, pokud chcete opravdu rychlá data a seriosně je používat, jiná cesta než CDMA nebude. Nicméně, to je správná chvíle pro anketku, co vy na to?
(Pokud jste na titulce marigolda, musíte chvíli rolovat bílým místem, než dojedete k anketě, je to nějaký problém s CSS, který nevím, jak odstranit)

!++0|5|Považujete za výhodnější používat rychlejší CDMA se samostatným modemem nebo pomalejší EDGE integrované v GSM mobilu?|CDMA|EDGE|Zatím nevím|Mobilní data nepouzívám vůbec ++!

Po tiskové konferenci byla možnost si s CDMA pohrát. Vysoupli jsme s MaLérem od notebooku technika a jali jsme se mírně testovat. Ping se pohyboval na velmi slusné úrovni 140-160 ms, což dává i ne zase tak dramatický rozptyl 20 ms. Na hraní akčních her po internetu to ale asi nebude.

Stahovali jsme video z Atlasu, nějaké vystoupení pěveckého souboru, pustili jsme si 300 Kb/s stream a běželo to jako z praku, bez jediného zaškobrtnutí. Je ale také pravdou, že jsme měli celou BTS pro sebe a Eurotel provoz ořezává na IP vrstvě až na 800 Kb/s, takže jsme běželi blízko této rychlosti. Presentace byla v hotelu Four Seasons na nábřeží, Eurotel z druhého břehu přitápěl mobilní BTSkou, prootože presentace byla ve sklepě, kam by se signál nedostal a vyvést externí anténu ven by tam nebylo jednoduché. K té rychlosti: Eurotel očekává, že průměrná rychlost bude kolem 256 Kb/s, tedy zhruba čtvrtmegová linka – na ni dimenzuje svoji síť.

Testy budou pokračovat ve středu, kdy to vypadá, že se probojuji k funkčnímu výrobku. Zatím bych řekl, že spokojenost, co ale také čekat při prázdné síti.

GPS anténa pro CDMA

Následovala návštěva základnové stanice na druhém břehu Vltavy. Jde zatím o jedinou mobilní BTSku pro CDMA, já vůl jsem si nevzal foťák, protože jsem si říkal, že nebude co fotit, takže jsem udělal tři fotky mobilem, které prakticky nejsou na nic. Nicméně dobrý tip pro vyhledávače BTSek – CDMA BTSka se spolehlivě pozná podle anténky na příjem GPS signálu, protože jde o jedinou u nás provozovanou synchronní síť, kdy jednotlivé základnové stanice jsou časově synchronizovány kvůli lepšímu zvládání handoverů. A přesný čas si berou z GPS. Anténka je na fotce, fotka je příšerná, made by Nokia 6820 (škoda, že v ní není lepší foťák). Hezčí fotky jsou zde na Mobil.cz.

Což také připomíná častou otázku – ano, CDMA je plně mobilní technologie, má výrazně lepší zvládání handoverů, než GSM, například podporou soft/er handoverů, kdy je terminál přihlášen k více BTSkám nebo sektorům najednou a síť si ho může snáze předávat. Můžete jet autem a při tom surtfovat, vše funguje do okamžiku, kdy se vybouráte nebo kdy vyjedete ze signálu, jednotlivé základnové stanice nebo jejich sektory si CDMA modem předávají.

O CDMA by se toho dalo ještě hodně napsat. Zatím to shrnu tak, že za 1070 Kč s DPH to vypadá na velmi pěknou nabídku, která mne upřímně řešeno ještě příjemně překvapila – čekal jsem o něco vyšší cenu.

PS: MaLérovy postřehy z tiskovky a CDMA jsou zde.

PPS: Při této příležitosti je zajímavé podívat se na první článek věnovaný CDMA Eurotelu, který vyšel v listopadu loňského roku, když se moc nevědělo, jak si to Eurotel vlastně představuje. Vždy je dobré ohlédnout se na vlastní článek, v čem se člověk netrefil…

NTT DoCoMo pokryje svou sítí Foma olympijské Athény

Zajímavým způsobem se rozhodl řešit japonský operátor NTT DoCoMo problémy s 3G roamingem na olympijských hrách v Athénách. Jeho síť Foma totiž není kompatibilní se sítěmi evropskými a navíc ani nemá s řeckým operátorem podepsanou roamingovou dohodu, takže ani zapůjčení evropských 3G mobilů by nepomohlo. A nutit zmlsaným japonským uživatelům evropské GSM, to už byla na pyšné NTT docela silná káva. A tak se řešení našlo – NTT DoCoMo od 1. srpna pokryje třemi základnovými stanicemi část Athén a tyto základnové stanice propojí pronajatým okruhem se svou ústřednou v Japonsku.

Výsledkem toho bude, že uživatelé sítě Foma budou moci telefonovat z Athén za japonské sazby, protože budou přihlášeni do japonské sítě Foma. Po řecku tedy budou volat za peníze Japonsko -> Řecko, volání na Japonská čísla je přijde na lokální tarif. A budou moci samozřejmě používat všechny služby jako je videotelefonie, posílání obrázků a mailů, což by v roamingu v současné situaci šlo dosti ztuha (=vůbec).

Foma bude fungovat od 30. července do 30. září a pokryje v Athénách některé turisticky zajímavé lokality a slušnou část města, nikoliv však olympijský areál, na tom se provozovatelé nedohodli.

PS: Nějak se nemůžu dobrat k tomu, zda je správně česky Athény nebo Atény (google říká, že se to používá tak i tak). Řecky je to samozřejmě Afina 🙂

PPS: Podobnou technologii kdysi použil i Eurotel tuším v Bosně, kdy pro českou jednotku spustil svoji BTS připojenou snad přes satelit. Že bych to ale považoval za dlouhodobé řešení roamingových problémů, se říci nedá…

ČTÚ vydalo licenci povolující (mimo jiné) koncová zařízení CDMA2000

ČTÚ publikovalo v Telekomunikačním věstníku (a tím vyhlásilo v platnou a publikovalo i na webu)
generální licenci č. GL – 45/R/2004
k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé
služby, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí v kmitočtových pásmech
410 – 430 MHz, 450 – 470 MHz a 870 – 876 MHz / 915 – 921 MHz. Tato licence je velmi důležitá pro Eurotel, protože tím je schválen provoz (i) mobilních terminálů CDMA2000 pracujících v původním NMT pásmu. PDF verze GL je zde na stránkách ČTÚ.

Malé finty si povšiml v licenci také Kamojedov – podrobnější pojednání o ořezání pásma na dva samostatné CDMA2000 přenašeče najdete zde na VÚČAKO.

Ta úvaha, co by se stalo, kdyby širokopásmové technologie začali používat i držitelé dalších kmitočtů, je zajímavá – a lákavá. Bohužel jsou povětšinou dost švorc nebo investičně interesováni jinde…